เปลี่ยนการแสดงผล

ช้าง | 4719 

พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้มีอำนาจอนุญาต
ตามชนิดประเภทสินค้า

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ช้างเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการ ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 11 เมษายน 2555

- ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการอนุญาตให้ส่งช้างออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2562  ลงวันที่ 10 เมษายน 2562

เพื่อประโยชน์ของรัฐในการอนุรักษ์ช้างไทย
- กรมการค้าต่างประเทศ (กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป)

- กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือผู้ที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ มอบหมายเป็นผู้พิจารณาออกใบอนุญาตส่งออก วินิจฉัยและแก้ปัญหาตามความจำเป็นและเหมาะสม และให้ถือเป็นที่สุด

 

ขอบเขตการควบคุม

ช้างชนิดพันธุ์ Elephas maximus และให้หมายความรวมถึง น้ำเชื้อ เอ็มบริโอ ขน เนื้อ หนัง ฟัน งา ขนาย เล็บ กระดูก เลือด สารพันธุกรรม หรือส่วนต่างๆ ที่ได้จากช้าง ทั้งที่มีชีวิตหรือตายแล้ว ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากส่วนต่างๆ ที่ได้มาจากช้างดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ต้องเป็นช้างที่จดทะเบียนทำตั๋วรูปพรรณแล้วเท่านั้น

ระเบียบและหลักเกณฑ์

จะพิจารณาอนุญาตให้ส่งออกช้าง 3 กรณี ดังนี้
1. การส่งช้างมีชีวิตตามความตกลงโครงการความร่วมมือวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย สรุปได้ดังนี้ 
(1) ผู้ขออนุญาตส่งออกต้องเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้แก่
1) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
2) องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
3) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยแต่ละหน่วยงานสามารถส่งออกได้ 2 เชือกต่อปีปฏิทิน
(2)  ต้องมีความตกลงโครงการความร่วมมือวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทยระหว่างหน่วยงานของรัฐบาลไทย กับหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ ทั้งนี้ ความตกลงดังกล่าวต้องมีข้อความระบุให้เห็นว่าหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศตกลงที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายไทยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2. การส่งช้างมีชีวิตเพื่อสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ สรุปได้ดังนี้
(1)  ผู้ขออนุญาตส่งออกต้องเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้แก่
1) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
2) องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
3) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยแต่ละหน่วยงานสามารถส่งออกได้ 2 เชือกต่อปีปฏิทิน
(2)  ต้องมีความตกลงเพื่อสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ โดยความตกลงดังกล่าวต้องมีรายละเอียดตามที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ กำหนด

3. การส่งส่วนต่าง ๆ ที่ได้มาจากช้าง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากส่วนต่าง ๆ ที่ได้มาจากช้าง 
3.1 เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยทางวิชาการ 
(1)  ขออนุญาตได้โดยบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการส่งออกเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยทางวิชาการเท่านั้น โดยไม่มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ ในปริมาณเท่าที่จำเป็น
(2)  ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
(2.1) สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองให้นำเข้าช้างภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ที่ออกโดยประเทศผู้นำเข้า
(2.2) สำเนาเอกสารโครงการศึกษาวิจัยทางวิชาการที่ได้รับอนุญาตจากผู้รับผิดชอบโครงการแล้ว
(2.3) สำเนาตั๋วรูปพรรณช้างเจ้าของส่วนต่าง ๆ นั้น หรือหนังสือรับรองแหล่งที่มาของส่วนต่าง ๆ ที่ได้มาจากช้างซึ่งเป็นสัตว์พาหนะ ตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ
3.2 เป็นโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ ผู้ขออนุญาตต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ไม่มีวัตถุประสงค์ส่งออกในเชิงพาณิชย์ และให้ยื่นคำขอพร้อมใบอนุญาตส่งหรือนำโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักรที่ออกโดยกรมศิลปากร 

ทั้งนี้ ปัจจุบันยังไม่สามารถส่งออกช้างได้  เนื่องจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ได้ชะลอการออกประกาศกรมอุทยานแห่งชาติฯ  ที่กำหนด รายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการส่งออกช้าง

กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป
กรมการค้าต่างประเทศ
มกราคม 2564

 เอกสารแนบ