เปลี่ยนการแสดงผล

หอย เปลือกหอย และเศษของเปลือกหอย | 5483 

พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้มีอำนาจอนุญาต
ตามบัญชี
ท้ายประกาศ
กรมการค้าต่างประเทศ

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 46) พ.ศ. 2531 พ.ศ. 2565

เพื่อลดความซ้ำซ้อนของกฎหมาย โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีกฎหมายที่กำกับดูแลแล้ว
กรมประมง
อธิบดีกรมประมง

 

ขอบเขตการควบคุม

หอยมุกไฟหรือหอยอูด (Turban Shell) ที่อยู่ในสกุล Turbo, Astraea หอยมุกจาน (Pearl oyster) ที่อยู่ในสกุล Pinctada หอยมุกเจดีย์หรือหอยนมสาวหรือหอยนมนาง (Top Shell) ที่อยู่ในสกุล Trochus, Tectus, Calliostoma หอยกาบน้ำจืด (Freshwater clams) ที่อยู่ในครอบครัว Margaritiferidea, Unionidae ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมทั้งเปลือกหอยและเศษของเปลือกหอยดังกล่าว 

ระเบียบและหลักเกณฑ์

1.  จะอนุญาตให้ส่งออกตามที่กรมประมงเห็นสมควร โดยจะต้องมีหนังสือรับรองของกรมประมงมาแสดงต่อกระทรวงพาณิชย์ในการขออนุญาตส่งออก
2.  ไม่ใช้บังคับแก่กรณีนักท่องเที่ยวไม่ได้มีถิ่นพำนักในประเทศไทยที่นำติดตัวออกไปในปริมาณที่สมควร หรือในกรณีนำออกไปเพื่อใช้ในยานพาหนะที่บรรทุกออกไปเท่าที่จำเป็น


กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป
กรมการค้าต่างประเทศ
มกราคม 2564

 เอกสารแนบ