เปลี่ยนการแสดงผล

หอย เปลือกหอย และเศษของเปลือกหอย | 3925 

พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้มีอำนาจอนุญาต
ตามบัญชี
ท้ายประกาศ
กรมการค้าต่างประเทศ

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 46) พ.ศ. 2531 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2531

- ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการอนุญาตให้ส่งหอยและเปลือกหอยออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2531 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2531

- ประกาศกรมการค้า
ต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการส่งออกนำเข้าสินค้า โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 4  ตุลาคม 2562

เพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงไข่มุก การผลิตเครื่องประดับและเครื่องตกแต่งบ้านจากเปลือกหอย
- กรมการค้าต่างประเทศ(กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไปและสำนักบริการการค้าต่างประเทศ)
- กรมประมง 
อธิบดี กรมการค้าต่างประเทศ(ผู้อำนวยการสำนักบริการการค้าต่างประเทศ)

 

ขอบเขตการควบคุม

หอยมุกไฟหรือหอยอูด (Turban Shell) ที่อยู่ในสกุล Turbo, Astraea หอยมุกจาน (Pearl oyster) ที่อยู่ในสกุล Pinctada หอยมุกเจดีย์หรือหอยนมสาวหรือหอยนมนาง (Top Shell) ที่อยู่ในสกุล Trochus, Tectus, Calliostoma หอยกาบน้ำจืด (Freshwater clams) ที่อยู่ในครอบครัว Margaritiferidea, Unionidae ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมทั้งเปลือกหอยและเศษของเปลือกหอยดังกล่าว 

ระเบียบและหลักเกณฑ์

1.  จะอนุญาตให้ส่งออกตามที่กรมประมงเห็นสมควร โดยจะต้องมีหนังสือรับรองของกรมประมงมาแสดงต่อกระทรวงพาณิชย์ในการขออนุญาตส่งออก
2.  ไม่ใช้บังคับแก่กรณีนักท่องเที่ยวไม่ได้มีถิ่นพำนักในประเทศไทยที่นำติดตัวออกไปในปริมาณที่สมควร หรือในกรณีนำออกไปเพื่อใช้ในยานพาหนะที่บรรทุกออกไปเท่าที่จำเป็น


กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป
กรมการค้าต่างประเทศ
มกราคม 2564

 เอกสารแนบ