เปลี่ยนการแสดงผล

น้ำตาลทราย | 17764 

พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้มีอำนาจอนุญาต
1701.12.00.000
1701.13.00.000
1701.14.00.003
1701.14.00.004
1701.14.00.005
1701.14.00.006
1701.14.00.090
1701.91.00.001
1701.91.00.002
1701.99.10.001
1701.99.10.002
1701.99.10.003
1701.99.10.004
1701.99.10.005
1701.99.10.090
1701.99.90.001
1701.99.90.002
1701.99.90.003
1701.99.90.090 

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 45) พ.ศ. 2531 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2531

เพื่อให้การส่งออกน้ำตาลทรายไปยังต่างประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ และเพื่ออนุวัติตามข้อบังคับขององค์การน้ำตาลระหว่างประเทศ
กรมการค้าต่างประเทศ (กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 

ขอบเขตการควบคุม

น้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาว และน้ำตาลทรายแดง

ระเบียบและหลักเกณฑ์

ต้องขออนุญาตส่งออก โดยจะอนุญาตตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1. น้ำตาลทรายดิบและน้ำตาลทรายขาว จะอนุญาตให้ส่งออกเฉพาะผู้ส่งออกที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายให้เป็นบริษัทส่งออกน้ำตาล
2. น้ำตาลทรายแดงอัดแน่น หรืออัดแท่ง จะอนุญาตให้ส่งออกได้โดยไม่จำกัดปริมาณ


กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป
กรมการค้าต่างประเทศ
มกราคม 2564

 เอกสารแนบ