เปลี่ยนการแสดงผล

กากถั่ว | 2068 

พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้มีอำนาจอนุญาต
23.05

พระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ 32) พ.ศ. 2516 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2516

เพื่อป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์ภายในประเทศ

กรมการค้าต่างประเทศ (กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 

ขอบเขตการควบคุม

กากที่เหลือจากการสกัดเอาน้ำมันออกของถั่วเหลืองและถั่วลิสง

ระเบียบและหลักเกณฑ์

ต้องขออนุญาตส่งออก โดยกระทรวงพาณิชย์จะพิจารณาตามสถานการณ์การผลิตและการค้า
 


กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป
กรมการค้าต่างประเทศ
มกราคม 2564

 เอกสารแนบ