เปลี่ยนการแสดงผล

นมผงขาดมันเนย | 9726 

พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้มีอำนาจอนุญาต
0402.10.41.000
0402.10.42.000
0402.10.49.000
0402.10.91.000
0402.10.92.000
0402.10.99.000 


- ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร(ฉบับที่ 27) พ.ศ.2526 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2526

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร(ฉบับที่ 35) พ.ศ.2527 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2527

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร(ฉบับที่ 44) พ.ศ.2528 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2528

- ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการอนุญาตให้นำหางนมผงเข้ามาในราชอาณาจักร(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2528 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2528

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร(ฉบับที่ 55) พ.ศ. 2530ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2530

เพื่อความมั่นคงและเสถียรภาพแห่งเศรษฐกิจของประเทศไทย
กรมการค้าต่างประเทศ(กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้าและสำนักบริการการค้าต่างประเทศ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 

ขอบเขตการควบคุม

        นมและครีมที่ทำให้เข้มข้นหรือเติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ เฉพาะที่เป็นผง เม็ด หรือลักษณะของแข็งอื่นๆที่มีไขมันไม่เกินร้อยละ 1.5 โดยน้ำหนัก

ระเบียบและหลักเกณฑ์

1. นำเข้าจากประเทศที่มิใช่สมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 : ต้องขออนุญาตนำเข้า โดยจะอนุญาตตามหลักเกณฑ์ดังนี้
1.1 จะต้องแสดงวัตถุประสงค์ในการนำเข้าอย่างแน่ชัด
1.2 ในกรณีนำเข้ามาเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำนมดื่มหรือผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มชนิดพาสเจอร์ไรซ์ หรือสเตอรีไลส์ หรือ ยู.เอช.ที. จะอนุญาตให้นำเข้าในอัตราส่วนการรับซื้อน้ำนมดิบภายในประเทศที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด (ปัจจุบันกำหนดอัตราส่วนการรับซื้อน้ำนมดิบภายในประเทศในอัตราส่วน 20 : 1 ของน้ำหนักหางนมผง ที่ขออนุญาตนำเข้า) โดยต้องแสดงหนังสือรับรองการซื้อน้ำนมดิบภายในประเทศจากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรือกรมส่งเสริมสหกรณ์ประกอบการยื่นขออนุญาต
1.3  ในกรณีที่มีหนังสือรับรองจากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยว่าเป็นการนำเข้ามามิใช่เพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำนมดิบ หรือผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มชนิดพาสเจอร์ไรซ์ หรือสเตอรีไลส์ หรือ ยู.เอช.ที. ตามข้อ 1.2 แล้ว จะอนุญาตให้นำเข้าได้โดยไม่จำกัดปริมาณและไม่ต้องซื้อน้ำนมดิบภายในประเทศ

2. นำเข้าจากประเทศสมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกำเนิดและส่งมาจากประเทศสมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 ต้องมีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้ WTO และไม่ต้องขออนุญาตนำเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 111) พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 26 มกราคม 2539 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 117) พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2539)

3. นำเข้าภายใต้ความตกลงไทย - ออสเตรเลีย : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกำเนิดและส่งตรงมาจากออสเตรเลีย ตามความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย (TAFTA) ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามความตกลงฯ โดยไม่ต้องขออนุญาตนำเข้า ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษในการนำเข้าและไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบนำเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงการค้าเสรีไทย – ออสเตรเลีย พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2547)

4. นำเข้าภายใต้ความตกลงไทย - นิวซีแลนด์ : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกำเนิดและส่งตรงมาจากนิวซีแลนด์ ตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ไทย - นิวซีแลนด์ (TNZCEP) ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าและหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนภายใต้ความตกลงฯ โดยไม่ต้องขออนุญาตนำเข้า ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษในการนำเข้า และไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบนำเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ไทย - นิวซีแลนด์ พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2548)

5. นำเข้าภายใต้ความตกลงอาเซียน - จีน : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกำเนิดและส่งตรงมาจากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน (ASEAN - China FTA) ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่ออกโดยรัฐบาล หรือหน่วยงาน  ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลของประเทศ  ซึ่งส่งออกสินค้านั้น และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ต้องขออนุญาตนำเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2548)

6. นำเข้าภายใต้ความตกลงไทย - ญี่ปุ่น : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกำเนิดและส่งตรงมาจากญี่ปุ่น ตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ (JTEPA) ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลของประเทศญี่ปุ่น และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมด หรือบางส่วนได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2550)

7. นำเข้าภายใต้ความตกลงอาเซียน - เกาหลี : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกำเนิดและส่งตรงมาจากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลีตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบฟอร์มเอเค (Form AK) และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2553)

8. นำเข้าภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน : เฉพาะสินค้าที่ผลิตและส่งมาจากประเทศภาคีอาเซียน ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบฟอร์ม ดี (Form D) ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองดังกล่าวของประเทศที่ส่งออก หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ใบรับรองหรือเอกสารหลักฐานอื่นใด  ซึ่งแสดงว่าสินค้านั้นมีความปลอดภัยต่อชีวิตหรือสุขภาพมนุษย์ สัตว์ หรือพืช และใบรับรองว่าเป็นพืชที่ไม่ได้ตัดต่อสารพันธุกรรม หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดซึ่งแสดงการรับรองว่าเป็นพืชที่ไม่ได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรม ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำกาแฟ ชา น้ำนมดิบและนมพร้อมดื่ม และนมผงขาดมันเนย เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2553)

9. นำเข้าภายใต้ความตกลงไทย-ชิลี : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นกำเนิดและส่งตรงมาจากชิลีตามความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form TC) ที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำเข้าสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี พ.ศ. 2558

10. การรายงานการนำเข้า : ผู้ได้รับหนังสือรับรองต้องรายงานการนำเข้าต่อกรมการค้าต่างประเทศภายใน 30 วัน นับแต่วันที่นำสินค้าเข้าแต่ละครั้ง โดยรายงานผ่านระบบรายงานการส่งออก - นำเข้าของกรมการค้าต่างประเทศที่เว็บไซต์ http://e-report.dft.go.th


กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป
กรมการค้าต่างประเทศ
มกราคม 2564

 เอกสารแนบ