เปลี่ยนการแสดงผล

ผลิตภัณฑ์เปลือกหอยสำเร็จรูป | 1049 

พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้มีอำนาจอนุญาต
ตามชนิดประเภทสินค้า

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 46)  พ.ศ. 2531 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2531

- ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการอนุญาตให้ส่งหอยและเปลือกหอยออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2531 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2531

เพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงไข่มุก การผลิตเครื่องประดับและเครื่องตกแต่งบ้านจากเปลือกหอย
- กรมการค้าต่างประเทศ (กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป และสำนักบริการการค้าต่างประเทศ)

- กรมประมง
กรมศุลกากรตรวจปล่อยสินค้าตามหนังสือรับรองชนิดของหอยและเปลือกหอยที่ออกโดย กรมประมง

 

ขอบเขตการควบคุม

ผลิตภัณฑ์เปลือกหอยสำเร็จรูปที่ได้ประดิษฐ์เป็นสิ่งของสำหรับใช้สอยหรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่น ที่ผ่านการแปรสภาพโดยการขัดผิวนอกออกและขัดเงาแล้ว  ที่ทำจากหอยมุกไฟหรือหอยอูด (Turban Shell) ที่อยู่ในสกุล Turbo, Astraea หอยมุกจาน (Pearl oyster) ที่อยู่ในสกุล Pinctada หอยมุกเจดีย์หรือหอยนมสาวหรือหอยนมนาง (Top Shell) ที่อยู่ในสกุล Trochus, Tectus, Calliostoma หอยกาบน้ำจืด (Freshwater clams) ที่อยู่ในครอบครัว Margaritiferidea, Unionidae

ระเบียบและหลักเกณฑ์

1. ผลิตภัณฑ์เปลือกหอยสำเร็จรูปดังกล่าวเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองชนิดของหอยและเปลือกหอยจากกรมประมง ไปแสดงต่อพนักงานศุลกากรในการส่งออก

2. ไม่ใช้บังคับแก่กรณีนักท่องเที่ยวไม่ได้มีถิ่นพำนักในประเทศไทยที่นำติดตัวออกในปริมาณที่สมควร หรือในกรณีนำออกไปเพื่อใช้ในยานพาหนะที่บรรทุกออกไปเท่าที่จำเป็น


 

 

กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป
กรมการค้าต่างประเทศ
มกราคม 2564

 เอกสารแนบ