เปลี่ยนการแสดงผล

กากถั่วเหลือง | 1304 

พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้มีอำนาจอนุญาต
23.04.00.90

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้กากถั่วเหลืองเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2559

- ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ส่งกากถั่วเหลืองออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2559 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2559

เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์การผลิตและ การส่งออกกากถั่วเหลือง

กรมการค้าต่างประเทศ (กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 

ขอบเขตการควบคุม

กากถั่วเหลืองที่ได้จากการสกัดน้ำมันถั่วเหลือง

ระเบียบและหลักเกณฑ์

1. ต้องขออนุญาตส่งออก โดยกระทรวงพาณิชย์จะพิจารณาให้ส่งออกได้เฉพาะผู้ที่นำถั่วเหลืองจากต่างประเทศเข้ามาเพื่อสกัดเป็นน้ำมันถั่วเหลืองภายใต้ปริมาณที่แต่ละรายได้รับการจัดสรรตามหลักเกฑณ์ที่กำหนด

2. การรายงานการส่งออก : ผู้ได้รับอนุญาตให้ส่งออกต้องรายงานปริมาณการส่งออก ปริมาณคงเหลือและสถานที่จัดเก็บกากถั่วเหลืองต่อกรมการค้าต่างประเทศ โดยรายงานผ่านระบบรายงานการส่งออก-นำเข้าของกรมการค้าต่างประเทศที่เว็บไซต์ http://e-report.dft.go.th 


กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป
กรมการค้าต่างประเทศ
มกราคม 2564

 เอกสารแนบ