เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

Activity Feed

saranya luansuwan (DFT)replied to: RE: หากนำเข้าสินค้าจากจีน สามารถขอ Form อื่นๆ นอกจาก Form E ได้หรือไม่

เรียน ผู้ส่งออก การนำเข้าสินค้ามาจากจีน และทำการเปลี่ยนแปลงหีบห่อนและส่งออกไปประเทศในกลุ่มอาเซียน กรณีนี้สามารถสอบถามและให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองสิ...

30/6/2560

saranya luansuwan (DFT)replied to: RE: การฝึกงาน

เรียน ผู้สอบถาม กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับนักศึกษาเข้าฝึกงานตลอดทั้งปี หากประสงค์เข้ารับการฝึกงานสามารถให้ทางมหาวิทยาลัยส่งจดหมายมายัง สำนักงานเลขาน...

30/6/2560

saranya luansuwan (DFT)replied to: RE: สอบถามเรื่องยื่นต้นทุนสินค้า กรณีผู้ส่งออกไม่ได้เป็นผู้ผลิต

เรียน ผู้สอบถาม การยื่นต้นทุนการผลิต บริษัทผู้ผลิตสินค้าต้องใช้เอกสารประกอบการยื่น ดังนี้ 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 6...

1/5/2560

Menu

Activity Feed

My Profile