เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

แสดงเนื้อหา

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา/อบรม “ระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) กับการเชื่อมโยง NSW 100%” ในวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 – 12.00 และ 13.00 – 16.30 น. (นนทบุรี) | 2579 | ปิดรับสมัคร 

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา/ฝึกอบรม

เรื่อง “ระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) กับการเชื่อมโยง NSW 100%”

เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมแก่ผู้ประกอบการ สำหรับการยื่นใบอนุญาตการนำเข้า – ส่งออก และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรสำหรับการนำเข้าสินค้าเกษตรภายใต้ WTO หรือสินค้าตามความตกลง FTA อื่น ๆ ด้วยระบบการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระว่างใบอนุญาต/หนังสือรับรองฯ กับใบขนสินค้าของ      กรมศุลกากรในรูปแบบ Paperless

ในวันพุธที่  26  ตุลาคม  2559

เวลา 08.30 – 12.00 และ 13.00 – 16.30 น.

ณ  ห้องประชุม 802 ชั้น 8 อาคารกรมการค้าต่างประเทศ

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฯ สามารถศึกษากำหนดการดังแนบ และลงทะเบียนก่อนเข้าร่วม ด้วยตนเองที่กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา ชั้น 4 กรมการค้าต่างประเทศ

ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนมาที่ FAX 0 2547 4757 ภายในวันที่ 25  ตุลาคม  2559

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบ