เปลี่ยนการแสดงผล

รายงานสถานการณ์การใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ความตกลง FTA ปี 2563 (มกราคม-เมษายน)

กรมการค้าต่างประเทศ ขอรายงานภาวะการส่งออกภายใต้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากความตกลง การค้าเสรี (FTA) ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2563 (มกราคม – เมษายน) กับประเทศคู่ภาคี จำนวน 11 FTA จาก 13 FTA ได้แก่ อาเซียน (AFTA) อาเซียน-จีน (ACFTA) ไทย-อินเดีย (TIFTA) อาเซียน-อินเดีย (AIFTA) ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANZFTA) ไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) อาเซียน-ญี่ปุ่น (AJCEP) อาเซียน-เกาหลี (AKFTA) ไทย-เปรู (TPCEP) และไทย-ชิลี (TCFTA) ยกเว้น ไทย-นิวซีแลนด์ (TNZCEP) ที่ใช้ระบบ การรับรองตนเองของผู้ส่งออก (Self-Declaration) และอาเซียน-ฮ่องกง (AHKFTA) เนื่องจากฮ่องกงเป็น Free Port ทำให้ในทางปฏิบัติภาษีนำเข้าของฮ่องกงเป็นร้อยละ 0 ทุกรายการ ผู้ส่งออกจึงไม่นิยมใช้ สิทธิประโยชน์ทางภาษี การใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า 11 FTA โดยสรุปดังเอกสารแนบ


กรมการค้าต่างประเทศ ขอรายงานภาวะการส่งออกภายใต้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากความตกลง การค้าเสรี (FTA) ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2563 (มกราคม – เมษายน) กับประเทศคู่ภาคี จำนวน 11 FTA จาก 13 FTA ได้แก่ อาเซียน (AFTA) อาเซียน-จีน (ACFTA) ไทย-อินเดีย (TIFTA) อาเซียน-อินเดีย (AIFTA) ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANZFTA) ไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) อาเซียน-ญี่ปุ่น (AJCEP) อาเซียน-เกาหลี (AKFTA) ไทย-เปรู (TPCEP) และไทย-ชิลี (TCFTA) ยกเว้น ไทย-นิวซีแลนด์ (TNZCEP) ที่ใช้ระบบ การรับรองตนเองของผู้ส่งออก (Self-Declaration) และอาเซียน-ฮ่องกง (AHKFTA) เนื่องจากฮ่องกงเป็น Free Port ทำให้ในทางปฏิบัติภาษีนำเข้าของฮ่องกงเป็นร้อยละ 0 ทุกรายการ ผู้ส่งออกจึงไม่นิยมใช้ สิทธิประโยชน์ทางภาษี การใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า 11 FTA โดยสรุปดังเอกสารแนบ