เปลี่ยนการแสดงผล

รายงานการใช้สิทธิประโยชน์ส่งออกภายใต้สิทธิ GSP ทุกระบบในปี 2563 (มกราคม-เมษายน)

การใช้สิทธิฯ GSP เทียบกับการส่งออกรวมของสินค้าที่ได้รับสิทธิฯ GSP ในช่วงสี่เดือนแรกของปี 2563 (มกราคม-เมษายน) ไทยมีมูลค่าการใช้สิทธิฯ GSP รวมทุกระบบมูลค่า 1,700.08 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนการใช้สิทธิ ร้อยละ 81.77 ของมูลค่าส่งออกสินค้าที่ได้รับสิทธิฯ GSP เมื่อเปรียบเทียบกัยช่วงเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 4.86 (รายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารแนบ)

การใช้สิทธิฯ GSP เทียบกับการส่งออกรวมของสินค้าที่ได้รับสิทธิฯ GSP ในช่วงสี่เดือนแรกของปี 2563 (มกราคม-เมษายน) ไทยมีมูลค่าการใช้สิทธิฯ GSP รวมทุกระบบมูลค่า 1,700.08 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนการใช้สิทธิ ร้อยละ 81.77 ของมูลค่าส่งออกสินค้าที่ได้รับสิทธิฯ GSP เมื่อเปรียบเทียบกัยช่วงเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 4.86 (รายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารแนบ)