เปลี่ยนการแสดงผล

รายงานสถานการณ์การใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ความตกลง FTA ปี 2563 (มกราคม)

กรมการค้าต่างประเทศขอรายงานภาวะการส่งออกภายใต้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากความตกลงการค้าเสรี(FTA) ของปี 2563 (มกราคม) กับประเทศคู่ภาคีความตกลง FTA จำนวน 11 ความตกลง ได้แก่ อาเซียน (AFTA) อาเซียน-จีน (ACFTA) ไทย-อินเดีย (TIFTA) อาเซียน-อินเดีย (AIFTA) ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANZFTA) ไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) อาเซียน-ญี่ปุ่น (AJCEP) อาเซียน-เกาหลี (AKFTA) ไทย-เปรู (TPCEP) และไทย-ชิลี (TCFTA) ยกเว้น ไทย-นิวซีแลนด์ (TNZCEP) ที่ใช้ระบบการรับรองตนเองของผู้ส่งออกหรือ Self-Declaration โดยสรุปดังเอกสารแนบ


กรมการค้าต่างประเทศขอรายงานภาวะการส่งออกภายใต้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากความตกลงการค้าเสรี(FTA) ของปี 2563 (มกราคม) กับประเทศคู่ภาคีความตกลง FTA จำนวน 11 ความตกลง ได้แก่ อาเซียน (AFTA) อาเซียน-จีน (ACFTA) ไทย-อินเดีย (TIFTA) อาเซียน-อินเดีย (AIFTA) ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANZFTA) ไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) อาเซียน-ญี่ปุ่น (AJCEP) อาเซียน-เกาหลี (AKFTA) ไทย-เปรู (TPCEP) และไทย-ชิลี (TCFTA) ยกเว้น ไทย-นิวซีแลนด์ (TNZCEP) ที่ใช้ระบบการรับรองตนเองของผู้ส่งออกหรือ Self-Declaration โดยสรุปดังเอกสารแนบ