เปลี่ยนการแสดงผล

รายงานสถานการณ์การใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ความตกลง FTA ปี 2562 (มกราคม-สิงหาคม)

รายงานสถานการณ์การใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ความตกลง FTA ในช่วง 8 เดือนของปี 2562 (มกราคม-สิงหาคม)

กรมการค้าต่างประเทศขอรายงานภาวะการส่งออกภายใต้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากความตกลงการค้าเสรี (FTA) ในช่วง 8 เดือนของปี 2562 (มกราคม-สิงหาคม) กับประเทศคู่ภาคีความตกลง FTA จำนวน 11 ความตกลง ได้แก่ อาเซียน (AFTA) อาเซียน-จีน (ACFTA) ไทย-อินเดีย (TIFTA) อาเซียน-อินเดีย (AIFTA) ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANZFTA) ไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) อาเซียน-ญี่ปุ่น (AJCEP) อาเซียน-เกาหลี (AKFTA) ไทย-เปรู (TPCEP) และไทย-ชิลี (TCFTA) ยกเว้น ไทย-นิวซีแลนด์ (TNZCEP) ที่ใช้ระบบการรับรองตนเองของ ผู้ส่งออกหรือ Self-Declaration โดยสรุปดังนี้  (รายละเอียดเอกสารแนบ)

รายงานสถานการณ์การใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ความตกลง FTA ในช่วง 8 เดือนของปี 2562 (มกราคม-สิงหาคม)

กรมการค้าต่างประเทศขอรายงานภาวะการส่งออกภายใต้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากความตกลงการค้าเสรี (FTA) ในช่วง 8 เดือนของปี 2562 (มกราคม-สิงหาคม) กับประเทศคู่ภาคีความตกลง FTA จำนวน 11 ความตกลง ได้แก่ อาเซียน (AFTA) อาเซียน-จีน (ACFTA) ไทย-อินเดีย (TIFTA) อาเซียน-อินเดีย (AIFTA) ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANZFTA) ไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) อาเซียน-ญี่ปุ่น (AJCEP) อาเซียน-เกาหลี (AKFTA) ไทย-เปรู (TPCEP) และไทย-ชิลี (TCFTA) ยกเว้น ไทย-นิวซีแลนด์ (TNZCEP) ที่ใช้ระบบการรับรองตนเองของ ผู้ส่งออกหรือ Self-Declaration โดยสรุปดังนี้  (รายละเอียดเอกสารแนบ)