เปลี่ยนการแสดงผล

รายชื่อโรงสีที่ผลิต และจำหน่ายข้าวหอมมะลิไทยที่ได้รับการรับรองจากจังหวัด และกรมอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย | 2460 

เอกสารแนบ