เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ที่ ๒๗๖/๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนในการพิจารณาออกหนังสือรับรองและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขอหนังสือรับรอง | 615 

เอกสารแนบ