เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ที่ ๓๘๓/๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนในการพิจารณาอนุญาตให้ส่งสินค้าออกไปนอกและนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร | 489 

เอกสารแนบ