เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ที่ ๒๓๒/๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด พาณิชย์จังหวัด และข้าราชการในสังกัดหรือปฏิบัติหน้าที่ ในสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในการพิจารณาอนุญาต ให้ส่งสินค้าออกไปนอกและนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร | 646 

1.) คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ที่  ๒๓๒/๒๕๖๐ เรื่อง  มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด พาณิชย์จังหวัด และข้าราชการในสังกัดหรือปฏิบัติหน้าที่ ในสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในการพิจารณาอนุญาต ให้ส่งสินค้าออกไปนอกและนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (PDF)

2.) คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ที่  ๒๓๒/๒๕๖๐ เรื่อง  มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด พาณิชย์จังหวัด และข้าราชการในสังกัดหรือปฏิบัติหน้าที่ ในสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในการพิจารณาอนุญาต ให้ส่งสินค้าออกไปนอกและนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (Word)

3.) บัญชีรายละเอียดภารกิจที่มอบอำนาจและหลักเกณฑ์การใช้อำนาจแนบท้ายคำสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่ ๒๓๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (Word)

เอกสารแนบ