เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

คำสั่งกรมการค้าต่างประเทศ ที่ ๙/๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด พาณิชย์จังหวัด และข้าราชการในสังกัดหรือปฏิบัติหน้าที่ ในสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ในการพิจารณาออกหนังสือรับรองและการรับขึ้นทะเบียน (เพิ่มเติม) | 526 

1.) คำสั่งกรมการค้าต่างประเทศ ที่ ๙/๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด พาณิชย์จังหวัด และข้าราชการในสังกัดหรือปฏิบัติหน้าที่ ในสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ในการพิจารณาออกหนังสือรับรองและการรับขึ้นทะเบียน (เพิ่มเติม) (PDF)

2.) คำสั่งกรมการค้าต่างประเทศ ที่ ๙/๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด พาณิชย์จังหวัด และข้าราชการในสังกัดหรือปฏิบัติหน้าที่ ในสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ในการพิจารณาออกหนังสือรับรองและการรับขึ้นทะเบียน (เพิ่มเติม) (Word)

3.) บัญชีรายละเอียดภารกิจที่มอบอำนาจและหลักเกณฑ์การใช้อำนาจท้ายคำสั่งกรมการค้าต่างประเทศ ที่ ๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (Word)

เอกสารแนบ