เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

คำสั่งกรมการค้าต่างประเทศ ที่ 113/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด พาณิชย์จังหวัด และข้าราชการในสังกัดหรือปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ในการพิจารณาออกหนังสือรับรองและการรับขึ้นทะเบียน (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) | 334 

เอกสารแนบ