เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่ 564/2561 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด พาณิชย์จังหวัด และข้างราชการในสังกัดหรือปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานพาณิชย์จังหวัด พิจารณาออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินนค้า พ.ศ. 2522 | 465 

เอกสารแนบ