Change Page Style

en-USth-TH

ประวัติกรมการค้าต่างประเทศ (en-US)

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2485 กรมการค้าต่างประเทศถือกำเนิดขึ้นโดย พระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช 2484 พุทธศักราช 2485 ซึ่งตราไว้ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2485 เป็นปีที่ 9 ในรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนันทมหิดล และอยู่ในช่วงที่รัฐบาลซึ่งมี จอมพลป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศ ผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศคนแรกคือ นายวนิช ปานะนันท์ หน้าที่ความรับผิดชอบของกรมการค้าต่างประเทศในยุคแรกนั้นมีหน้าที่หลัก 2 ประการ คือ

  1. ทำหน้าที่เป็นสื่อระหว่างรัฐบาลกับพ่อค้า เพื่อให้พ่อค้าได้ร่วมมือกับรัฐบาลดำเนินการ อย่างหนึ่งอย่างใด ที่จะเป็นประโยชน์ในด้านการค้ากับต่างประเทศ 
  2. ทำหน้าที่ให้ความรู้ และเรื่องราวข่าวสารในทางการค้ากับต่างประเทศแก่บรรดาพ่อค้าทั้งปวง การแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 กอง ได้แก่ สำนักงานเลขานุการกรม กองการค้าต่างด้าว กองเผยแพร่ พาณิชยและกองควบคุมมาตรฐานสินค้าออก หลังจากนั้นกรมการค้าต่างประเทศได้มีการปรับปรุงโครงสร้าง และแบ่งส่วนราชการใหม่อีกหลายครั้งเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสม กับภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงของการบริหาร การบริการประชาชนและการค้าต่างประเทศ กล่าวคือ