หลักสูตร 2 "ขั้นตอนและกระบวนการขอรับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า"

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร

           “ขั้นตอนและกระบวนการขอรับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า”  ปิดรับสมัคร

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-15.00 น.
ณ ห้องฝึอบรมอาคารสำนักงานมาตรฐานสินค้า ชั้น 3 กรมการค้าต่างประเทศ
หัวข้อการอบรม

    - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการขอรับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า
    - การเพิ่มมูลค่าซื้อขายด้วยการใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า
    - หลักการและวิธีการกรอกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า
    - การปฏิบัติเมื่อกรอกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เปิดรับจำนวน 25 ท่าน
ค่าธรรมเนียม จำนวน 2,500 ต่อท่าน (รวมอาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม)
รายละเอียดการชำระเงินค่าธรรมเนียม

    1. โปรดชำระเงินค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมอบรม เข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์" 
         ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 385-0-15228-6
    2. กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมรายชื่อสำหรับการออกในใบเสร็จรับเงินทาง โทรสาร : 02 5474791-2 หรือทาง e-mail : [email protected]
    3. สามารถเปลี่ยนผู้แทนเข้ารับการอบรมได้ โดยขอให้แจ้งผู้ประสานงานหลักสูตรก่อนการฝึกอบรม
    4. ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมอบรมไม่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้

    5. โปรดชำระค่าธรรมเนียมก่อนวันฝึกอบรมภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 (ชำระเงินค่าธรรมเนียมก่อนมีสิทธิเข้ารับการอบรมก่อน)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมการค้าต่างประเทศ สำนักเลขานุการกรม ฝ่ายสวัสดิการ โทร. 02 547 4789 หรือ สายด่วน 1385 ต่อ 4340
กรมการค้าต่างประเทศจะประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนภายใน 1-2 วันทำการนับจากท่านได้ลงทะเบียน (คลิกตรวจสอบรายชื่อ)