หลักสูตร 02 : ขั้นตอนและกระบวนการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า [C/O Premiere]

รายชื่ออนุมัติฝึกอบรม

รายชื่อผู้ลงทะเบียนอยู่ระหว่างรอชำระค่าธรรมเนียม

1.คุณนัฐกาญจน์ ลาวันนา (ส่งอีเมล์ตอบกลับแล้ว)
2.คุณ Veerisa Kijboonchai (ส่งอีเมล์ตอบกลับแล้ว)
3.คุณนภัสวรรณ ดวงบุบผา (ส่งอีเมล์ตอบกลับแล้ว)
4. คุณน้ำฝน ม้าเทศ 
(ส่งอีเมล์ตอบกลับแล้ว)
5. คุณธนกร อุดมธนกุลชัย (ส่งอีเมล์ตอบกลับแล้ว)

สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียน 26 คน ที่นั่งว่าง 4 ที่

ลำดับข้างต้น เป็นลำดับการลงทะเบียนเข้ามาในระบบฝึกอบรม เท่านั้น
ไม่ถือเป็นการสำรองที่นั่งจนกว่าผู้ลงทะเบียนจะชำระค่าธรรมเนียม
โดยชื่อผู้มีสิทธิเข้าฝึกอบรมจะอยู่ในส่วนรายชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียมแล้วรายชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม (รับจำนวน 30 ที่นั่ง)

ลำดับที่ 1.คุณปทุมพร คิ้วองอาจ (02 ก.พ. 66) ✅ 

ลำดับที่ 2.คุณพุทธชาติ พรหมพราย (07 ก.พ. 66) ✅
ลำดับที่ 3.คุณณัฐณิชา โพธิ์นิล (11 ก.พ. 66) ✅ 
ลำดับที่ 4.คุณสายชล กิจโมกข์ (10 ก.พ. 66) ✅ 
ลำดับที่ 5.คุณรสิตา แซมพันธ์ ✅ 
ลำดับที่ 6.คุณเสาวลักษณ์ คงอร่ามกุล ✅ 
ลำดับที่ 7.คุณพนิตา อภิรักษ์ทรัพย์ ✅ 
ลำดับที่ 8.คุณสุนิษา น้ำใส ✅ 
ลำดับที่ 9.คุณวัลลี  วงษ์บุญเพ็ง ✅ 
ลำดับที่ 10.คุณมลพิลา แก้วกนก ✅ 
ลำดับที่ 11.คุณฐานวัฒน์ หงษ์วิศิษฐกุล ✅ 
ลำดับที่ 12.คุณณิชาภัทร แซ่งุ่ย 🕑
ลำดับที่ 13.คุณพรจักรี มุทุวงษ์  ✅ 
ลำดับที่ 14.คุณไชยเชษฐ์ เกตุโชติ 🕑
ลำดับที่ 15. คุณสถาพร สว่างแจ้ง 🕑
ลำดับที่ 16. คุณสิริพร จันทา 🕑
ลำดับที่ 17. คุณNannapatsorn Samart 🕑
ลำดับที่ 18. คุณวันทนา เรืองทอง  🕑
ลำดับที่ 19. คุณสุพัตรา จอมคำศรี  🕑
ลำดับที่ 20. คุณพุทธรักษา โภคาพานิชย์  🕑
ลำดับที่ 21. คุณฉัตรมงคล เนติคุณธรรม  🕑
ลำดับที่ 22. คุณอนนท์ พากภูมิ  🕑
ลำดับที่ 23. คุณพลวัต วงศ์สวัสดิ์  🕑
ลำดับที่ 24. คุณมยุรฉัตร บุญถิน  🕑
ลำดับที่ 25. คุณรัศมี พันธุ์พาณิชย์🕑
ลำดับที่ 26. คุณณิชาภา หม่อมศิริ🕑

ยังไม่มีผู้ลงทะเบียน
หมายเหตุ : 🕑 อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระค่าธรรมเนียม
                   ✅ ยืนยันการชำระค่าธรรมเนียมและจัดส่งใบเสร็จแล้วโปรดตรวจสอบอีเมล์ของท่าน