แบบสอบถามความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ
กรมการค้าต่างประเทศ พ.ศ. 2562

ข้อชี้แจง เพื่อสอบถามพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนเสียที่มีต่อภารกิจงานของกรมการค่าต่างประเทศ สำหรับนำผลการประเมินไปปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้มีคุณภาพมากขึ้น

  • ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  • ตอนที่ 2. ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อศูนย์บริการของกรม (กรุณาเลือกหัวข้อที่ตรงกับความเห็นมากที่สุด)

  • 1. ด้านกระบวนการ

  • 2. ด้านบุคลากร

  • 3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

  • 4. ด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ

  • 5. ด้านธรรมาภิบาล

  • 6. ระบบบริการอิเล็คทรอนิกส์ของกรม

  • 7. ด้านข้อมูลสารสนเทศ

หมายเหตุ : ขอบคุณในการให้ความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-528-7500-29, โทรสาร 02-547-4791-2
E-mail : dft1385@moc.go.th
CallCenter
Facebook Twitter youtube
CallCenter