ยุทธศาสตร์การค้าชายแดนไทยเพื่อนบ้าน

แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมการค้าข้ามพรมแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน

 

                    สืบเนื่องจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลักดันการส่งออกของประเทศซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคและเร่งรัดผลักดันการส่งออกของประเทศอย่างบูรณาการ จึงมีการแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาอุปสรรคและผลักดันการส่งออกของไทยจำนวนสี่คณะ ดังต่อไปนี้

                    ๑.  คณะทำงานแก้ไขปัญหากฎระเบียบและภาษีที่ไม่เหมาะสมและเป็นอุปสรรคทางการค้า

                    ๒.  คณะทำงานติดตามสถานการณ์และขับเคลื่อนการส่งออกไปตลาดในภูมิภาคยุโรป

                          และตลาดศักยภาพอื่น ๆ

                    ๓.  คณะทำงานส่งเสริมการสร้างฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านและการค้าชายแดน 

                    ๔.  คณะทำงานแก้ไขปัญหาอุปสรรคและผลักดันการส่งออกรายสินค้า

                    การประชุมคณะทำงานส่งเสริมการสร้างฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านและการค้าชายแดน

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕  เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕  ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบข้อเสนอยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการค้า การลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านของรองประธาน

(ดร.โอฬาร  ไชยประวัติ  ประธานผู้แทนการค้าไทย)  และมอบให้ฝ่ายเลขานุการ ร่วมกับสำนักผู้แทนการค้าไทย

ไปดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ดังนี้

 

แผนยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติการนำร่อง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑เรื่องโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ + นิคม

อุตสาหกรรมในประเทศเพื่อนบ้าน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒เรื่องการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน

ในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ด้านความมั่นคงทางอาหารที่ผลิตในประเทศ

หนึ่งและนำไปแปรรูป-จำหน่ายอีกประเทศ

หนึ่ง (ข้าว มันสําปะหลัง ข้าวโพด อ้อย

ปศุสัตว์ ไก่ หมู)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ด้านการท่องเที่ยว การบริการในประเทศ

เพื่อนบ้าน โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทย

ไปลงทุนด้านโรงแรม โรงพยาบาล

ยุทธศาสตร์ที่ ๕TETRO (JETRO of Thailand)

เพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักลงทุนไทย

ไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน

 

๑. แผนปฏิบัติการนำร่อง :โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

ชายแดนร่วม แม่สอด-เมียวดี

๒. แผนปฏิบัติการนำร่อง :โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทย

ย้ายหรือขยายการลงทุนอุตสาหกรรมสิ่งทอและการ์เม้นต์ไปลง

ในประเทศกัมพูชา

๓. แผนปฏิบัติการนำร่อง : โครงการความร่วมมือสร้างความมั่นคง

และความปลอดภัยด้านอาหารร่วมกันเพื่อให้กลุ่มประเทศ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นผู้ผลิตอาหารหลักเลี้ยง

ทวีปเอเชีย กรณีตัวอย่าง ประเทศลาว

๔. แผนปฏิบัติการนำร่อง : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาค

๓ เส้นทาง ได้แก่

(1) เส้นทางเชื่อมมรดกโลก สุโขทัยหลวงพระบาง พุกาม

เสียมเรียบ

(2) เส้นทางสามเหลี่ยมมรกต ไทย สปป.ลาว กัมพูชา

(3) เส้นทาง ๕ เชียง เชียงตุง เชียงรุ้งเชียงใหม่ เชียงราย

เชียงทอง

๕. แผนปฏิบัติการนำร่อง : ศึกษาโครงสร้าง และการบริหารงาน

ของ JETRO เพื่อจัดตั้งTETRO(JETRO of Thailand)