เปลี่ยนการแสดงผล

ฝึกอบรม “เปิดปฏิบัติการรุกตลาดการค้าด้วยนวัตกรรมดิจิทัล”

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม

เรื่อง “เปิดปฏิบัติการรุกตลาดการค้าด้วยนวัตกรรมดิจิทัล”

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. – 17.00 น.
ณ  ห้องชลาลัย  ชั้น 4 โรงแรม ชลจันทร์ พัทยา บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี
(Download กำหนดการ)

     - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 547 4830, 02 547 4838
     - ทั้งนี้หากจำนวนผู้สมัครมากกว่าที่กำหนดขอสงวงสิทธิสำหรับผู้ที่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด
     - โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

หมายเหตุ ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมด้านล่างแบบลงทะเบียน (สามารถตรวจสอบรายชื่อภายใน 1-2 วันทำการ)
- กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม -  ผู้ประกอบการที่ต้องการติดตั้งระบบ DS ขอให้จัดเตรียม                1) Notebook พร้อมออก Internet ได้         2) Digital Certificate ของนิติบุคคล

รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

1 นางสาวศิริพร ดำรงเจริญ
2 นางสาวลาวัลย์ นิติกรวรากุล
3 นางสาวณิชา อุทิศานนท์
4 นายสมบูรณ์ ทองไชย
5 นางสาวนงลักษณ์ แนวประเสริฐ
6 นางสาวกชนง พ่วงอ่อน
7 นายณัฐดนัย แพรดำ
8 นายณัฐวุฒิ บุญเต่าน้อย
9 นางสาวกรวิภา สุวรรณเวทิน
10 นางสาวพจมาลย์ สวัสดิวงศ์
11 นางสาววลีรัตน์ ชัยเดชทยากุล
12 นางสาวกัญญาภัทร จันทา
13 นางสาวสุพรรณี ป้องคำมี
14 Miss.Phattanunt Tanutpongpalin
15 นางสาววันเพ็ญ โฉมศรี
16 นางพิมพา  บุญเรือง
17 นางสาวกฤษญาภรณ์ ระยับศรี
18 นางสาวภัทรภร หล่อพิทยากร
19 นางสาวนิศากร สไลยรักษ์
20 นายชัยวัฒน์ มั่นต่อ
21 นางสาวเสาร์วารัก  ใหม่ผึ้ง
22 นางสาวจิรานุต กรุณาฤทธิโยธิน
23 นางกฤษณา ปัญญาไว
24 นางชุติมา  แก้วทับทิม
25 นางสาวมลิวัลย์ ดวงแก้ว
26 นางสาวนฑาห์ นิพัทธโกศลสุข
27 นายจักรพงษ์ เพชรพรรณ
28 นางสาวศิริพร มีทอง
29 นางสาวพิชชาพร บุญสถาพรพิพัฒน์
30 นางสาวอำไพพร  ศรีทิน
31 นายติชิลา ซ้ายก่า
32 Miss.Natthinee Timlai
33 Miss.Atchara Saeheng
34 นางสาวอรทัย นาวินอุดมทรัพย์
35 นางสาวกัญญ์ธนัส ศิริอารยานันท์
36 นางสาวณัฐติยา สัตถาผล
37 นางสาวชนัดดา สุพอ
38 นางสาวชลธิชา คุณชาติสถิตย์
39 Miss.Preeyanoot Phuenglamphu
40 Miss.Nongnuch Thumlikit
41 นางสาววิจิตรา พลภักดี
42 นางสาวบุลาภรณ์ บุญด้วง
43 นางสาววิลาพร จันอนุ
44 นางสาวอรณิชา บุญพุ่มพวง
45 นางสาวโสภิดา สร้อยกุดเรือ
46 นางสาวจรรยา บุญสุข
47 นางสาวหทัยทิพย์ หอมระรื่น
48 นางสาวณัฐนันท์ ดียิ่ง
49 Mrs.TASSANEE PIENTHUMDEE
50 นางสาวภัทรวดี ศรีจันดี

51 Miss.Pomruthai Uppakankaew
52 นายธนาพร แสนคำ
53 นายวสันต์ชัย หมายหาทอง
54 นางสาววิลาวรรณ จุติกรี
55 นางสาวหทัยกานต์  วงษ์กิติคุณ
56 นางสาวมัทรี เนินแสง
57 นางสาวศิริพร พรดี
58 นางสาวรุ่งอโณทัย ไทรงาม
59 นางสาวพรรทิพย์ ปั่นชื่น
60 นางสาวอารียา ศรีผลเกิด
61 นางศศิชญา แสงจันทร์
62 นางสาววาสนา สีโสภา
63 นายชยุต ทับเที่ยง
64 นางสาวพรทิพย์ กลิ่นสุคนธ์
65 นายจำรัส ผาเทพ
66 นางสาวกชกร คงสันทัด
67 นายปารณีย์ ช่างทอง
68 นางสาวจารุวรรณ์ ยิ้มเกิด
69 นางสาวมณฑป บุญญามี
70 นางสาววิมลรัตน์ บุราณ
71 นางสาวทัสนา แสงจันทร์
72 นางสาวสุภาภรณ์ เดื่อคำ
73 นายศิริศักดิ์ เชี่ยววัฒนกุล
74 นางสาวจุฑามาศ สุตระภักดิ์
75 นางสาวบังเอิญ ฉายา
76 นางสาวอรุณสิริ สถิตย์ถาวรชัย
77 นางสาววรวลัญช์ บุญเหมาะ
78 นางสาววันดี  เอี่ยมสำอางค์
79 นางสาวณิชานันท์  ผลาผล
80 นางสาวพรทิพย์  วงษาสันต์
81 นางวรรธนา นฤภัย
82 นายธนกร โพธิ์นิยม
83 นางสาววรธิดา รัตนโค้น
84 นางสาวมะริน ควรชื่นใจ
85 นางสาวเอื้ออารีย์ โอนใจราษฎร์
86 นางสาวอรสา จันทร์ทองศรี
87 นางสาวเฉลิมขวัญ เธียรทิวากร
88 นายภัทรพงษ์ ตั้งเบญจผล
89 นางสาวรินทิพย์ อะทะหลวง
90 นางสาววรนารี ปรางจันทร์
91 นางสาวศศิธร เพิ่มพูล
92 นางสาวปรียนิตย์ ตั้งจิตพิทักษ์
93 นางสาวกัญญาณัฐ สุขศรีอินทร์
94 นางสาวพนิดา คำมิสา
95 นางศิริษา นันทะบุตร
96 นางสาวอัญธิมา รักกอก
97 นางสาวเพนนี เซี่ย
98 นางสาวซารีณา โซ๊ะซานี
99 นายนักรบ เริ่มก่อสกุล
100 นางสาวธาดารัตน์ สนั่นชาติ

101 นางสาวจินดา บุญวงค์
102 นางสุธินันท์ อุ่นทรัพย์
103 นายนริศ ไหมแพง
104 นางสาวณัฐภรณ์ อรุณโณ
105 Mrs.Sirirat Rujilakhanon
106 Miss.Nareekan Bungburapasakul
107 นางสาวสมิตา ประทุมพิทักษ์
108 นางสาวหทัยทิพย์ บุญทัน
109 นางเตือนใจ บุตรสนม
110 นายวรพงศ์ วิรัตน์เกษม
111 นายชัยรัตน์  ทินบัว
112 นางสาวอ้อมจิตต์ ทองเทพ
113 นางหฤทัย สุขเจริญ
114 นางสาวอมรรัตน์ เป้าอิ่ม
115 นางสาวปสุตา  โชติภูมินนท์
116 นางสาวโกศล จันทวงศ์
117 นางสาววรัญญา ศรีระษา
118 นางสาวพรรณภาพร หนองห้าง
119 นางสาวศิริญญา ปานแก้ว
120 นางสาวกนกวรรณ จงสดกมล
121 นางสาวปริญญารัตน์ รักษาวงศ์
122 นางสาวชนาภา สรณ์สมบูรณ์
123 นางสาวจีราลักษณ์ กุศล
124 นางสาวพิมพ์นิภา กลิ่นเดช
125 นางสาวอรวรรณ ตริตรอง
126 นางสาวสาลินี เชียววิลัย
127 นางสาวณฐมน  ชูกำลัง
128 นางสาวสุภาพมัยตรี โพธิ์พระทอง
129 นางสาวปวริศาน์ สว่างเทียบ
130 นางสาวแสงเดือน  เฉียบแหลม
131 นางสาวสกุลตรี สุริยะ
132 นายพิชญะ ชัยชนะ
133 นางสาวอรทัย สุกไทย
134 นางสาวธนพร ปรีชาวิทยาพละ
135 นายพรหมพิรุณ ชีนิมิตร
136 นางเสาวลักษณ์ บัวสุวรรณ์
137 นางสาวพชรมน ถิระโชคโภคิน
138 นางสาวจุรณิตา ลาภพิสิฐพิทยา
139 นางสาวชุติมา พึ่งบุญญยะ
140 นางสาวบริษัท สยาม ริกซ์ จำกัด
141 นางสาวศิริภรณ์ แก่นจันทร์
142 นายหฤษฎ์ สมณช้างเผือก
143 นางสาวรัจฌามณฑ์ ตระกูลราษฎร์
144 นางสาวนิภาพร จีนจะโปะ
145 นายภูดิศ พลวัน
146 นายชนินทร์ อินทร์พรหม
147 นางพิชญาภัค โพธิสิม
148 นางสาวเจนจิรา จันทร์ทร
149 นางสาววราภรณ์ ปัตตาเน
150 นางสาวณัชนันท์ นาคพิพัฒน์
151 นางมัลลิกา จันทร์คำ
152 นายรณพงษ์ วงศ์วีรธร
153 นางสาวเนตรนภา  ศรีมาตร
154 นางสาวกิตติยา ทองถนอม
155 นางประไพพรรณ คำคง
156 นางสาวทัศนีย์ ทาสี
157 นายบดินทร์เดช ปัญญาศร
158 นางสาวพัทธานันท์ เจริญผล
159 นายจิตรทิวัส การะเจดีย์
160 นางสาวกรองทอง เพชรมั่ง
161 นายวีรวงศ์ บุญยิ่ง
162 นางสาวนิตยา สิทธิเสนา
163 นางสาวสุมิตรา อักษรกลาง
164 นางอ่อนศรี  เทียนเงิน
165 นางสาวพัชรินทร์ ตั้งเจริญสุทธิชัย
166 นางสาวสุปรียา  นนท์คำวงค์
167 นางปวันรัตน์ หลิน
168 Miss.PIKUL THONGLOY
169 นายกมลวิช กรสุวรักษ์
170 นางสาวลัดดาวัลย์ พลราษฎร์
171 นายกรกมล ช้างพลายแก้ว
172 นายประวิทย์ ประสงค์สุข
173 นางสาวโชษิตา สุทธิวุฒินันท์
174 นางสาวจิรนันท์ กาหลง
175 นางสาวรัตติพร ขวัญโพะิ์
176 นางสาวปกกมล รัตตะนะ
177 นางอารีรัตน์ โอหยาง
178 นางสาวสุดารัตน์ เทศกรณ์
179 นางสาวศาลิดา ทองจันทร์
180 นางสาววันทณีย์  เสนาคุณ
181 นางสาวปฐมาภรณ์ น้อยวัฒนะ
182 นางสาวจารุณี ทองปาน
183 นางสาวกรรณิการ์ ภู่อยู่
184 นางณัฏฐ์ชวัล ประจุคมน์ผล
185 นางสาวสมฤทัย รุ้งแวง
186 นายบรรเทิง องค์วิลาวัณน์
187 นางสาวสุยามล   มาเม่