เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงความเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติ การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... (ปค.)

ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนของการอุดหนุน)

      เปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ถึง 3 มกราคม 2561 (วันที่ 3 มกราคม 2561 เปิดรับแสดงความเห็นถึงเวลา 16.30 น.)

เอกสารแนบ


      (ร่าง) พระราชบัญญัติ การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนของการอุดหนุน)