เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และการประเมินผลการควบคุมภายใน"

กรมการค้าต่างประเทศจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และการประเมินผลการควบคุมภายใน" ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2562 ณ ห้องฝึกอบรม 802 ชั้น 8 อาคารกรมการค้าต่างประเทศ