เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

งานหุ้นส่วนเศรษฐกิจชายแดนไทย-กัมพูชา

          นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเป็นประธานเปิดกิจกรรม งานหุ้นส่วนเศรษฐกิจชายแดนไทย-กัมพูชา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมอินโดจีน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีหารือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดที่มีพื้นที่ชายแดนติดต่อกันของไทยและกัมพูชา รวมถึงกระชับความสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกันบริเวณพื้นที่ชายแดนให้เติบโตอย่างยั่งยืนตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองหน้าด่านชายแดนไทย-กัมพูชา