เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

การสัมมนาเรื่อง "เพิ่มขีดความสามารถการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self-Certification)"

           นายชาย สังขะเวส นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง "เพิ่มขีดความสามารถการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self-Certification)" วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ท จังหวัดสมุทรปราการ