เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน ครั้งที่ 2/2561

          นางสาวชุติมา  บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์