เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ยกระดับการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า"

          นายปวริศ  หาญณรงค์ ผุ้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ยกระดับการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า" ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมวรบุรี อยุธยา รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิทยากรในงานประกอบไปด้วย
1) นายปวริศ หาญณรงค์    ผู้อำนวยการกองมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก
2) นางอรรัตน์ สิทธิบุศย์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
3) นายธนาธิป จันทร์มา นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ 
4) นายณัฐพงศ์ จูปั้น นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ