เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา

           นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา กับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ ห้องรับรอง 4 ชั้น 7 อาคารกรมการค้าต่างประเทศ