เปลี่ยนการแสดงผล

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเช้าร่วมสัมมนา

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง

      "เพิ่มขีดความสามารถการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self-Certification)" ปิดรับสมัคร

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ท จังหวัดสมุทรปราการ  
Download กำหนดการสัมมนา

     - ทั้งนี้ ขอกำหนดผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ บริษัททละ 2 ท่าน (ทั้งนี้หากจำนวนผู้สมัครมากกว่าที่กำหนดขอสงวงสิทธิสำหรับผู้ที่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด)
     - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิด โทร. 0 2547 5084-5 หรือ สายด่วน 1385
     - ผู้เข้ารับการสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
     - หมดเขตรับสมัครวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

หมายเหตุ : ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนาด้านล่างแบบลงทะเบียน (สามารถตรวจสอบรายชื่อภายใน 1-2 วันทำการ)

สมัครเกินจำนวนบริษัทละ 2 ท่านที่กำหนดไว้ ขอยกเลิกเข้าร่วมสัมมนา

1. นางสาววัฒนีธร จิตต์รำพึง
2. นายเฉลิมชัย ล้อมวงษ์
3. นางสาวรุ่งนภา แซ่พัว
4. Miss. Kanokwan  Tatiyakarn
5. นางสาวปัญชารี สลัดทุกข์
6. นางสาวกัลยา  วีระเสถียร
7. นางสาวชุติมันต์ฐิษา ผดุงทอง


รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

1 นางสาววลัญช์ปพร ธนุสินธุ์บุญคุ้ม
2 นางมัลลิกา ภูมิวาร
3 นางสาวสมฤกาญจน์ ว่องสาโรจน์
4 นางสาวศรสวรรค์ โฮ
5 นายบุญชัย ตั้งกิจอนันต์สิน
6 นางสาวอรรชรี มีพยุง
7 นางสาวพรลภัส วัฒนเศรษฐ
8 นางอนัญญา สุขมาก
9 นายจตุรโชค สายสุ้ย
10 นางสาวกรรณิการ์ เกาะน้อย
11 นางสาวสุภาวดี คชเสนีย์
12 Miss.Wanwisa Pagaporn
13 นางสาวญาดา เอกดุษฎี
14 นางเรณู ภูผา
15 นายสกนธ์ นัยนานนท์
16 Miss.Panitnun Waenpetch
17 นายอภิชิต พิชิตวิริยะกุล
18 นางสาวนายิกา พรหมโคตร
19 นางนนฑศร กันตะบุตร
20 นางสาวสร้อยทอง โทราช
21 นางยุรีรัตน์ พิชิตวิริยะกุล
22 นางสาวสุกัญญา จิตหวัง
23 นางยุวดี ศิริชัยวัฒนาโยธิน
24 นางสาวพาดารัก พิชิตวิริยะกุล
25 นายสราวุธ วงษ์สุข
26 นางวรรณา ศรีทะโน
27 นางสาวเยาวลักษณ์ ปุระตา
28 นางสาวปรียาพรรณ สุขสมกลิ่น
29 นางกันยา ภัตร์จันทน์
30 นางยุภาวรรณ โนนสูง
31 นางสาวสิริวดี สิงห์ศิริ
32 นางสาวภัทรภรณ์ รัตนวราภรณ์
33 นางสาวพัชราภรณ์ สอนสะอาด
34 นายปิยปราชญ์ นันทะดี
35 นายชนินทร์ ธัญญวาส
36 นางสาวสิริลักษณ์ เจียนผัน
37 นางสาวพัดชา ศักดิ์คำ
38 นางสาวณัฐกาญจน์ เทศจอ
39 นางสาวสิรินพร ปักปิ่นเพชร
40 นางสาวชุลีภรณ์ พลอยงาม
41 นางสาวรัตติยากร เจ๊ะนิ
42 Miss.PREEYANOOT PHUENGLAMPHU
43 Miss.PHONSUDA MONTHA
44 นายวิทยา มณีอินทร์
45 นางสาวปิยะนุช โม่งปราณีต
46 นางวราภรณ์ วัฒนวรรณชัย
47 นางสาวณัฐสรา แก้วนุช
48 นายจิรพล ยิ่งสิทธิสวัสดิ์
49 นางสาวสุรสา บุญทา
50 นางสาวชนัญชิดา  วิเวกวรรณ์
51 นางพเยาว์ บุญทร
52 นางสาวประภัสสรา อินนุพันธ์
53 นางสาวพิมพุมผกา บุญชนาพีรัชน์
54 นายสาธร วรรณโชติ
55 นางสาวจิราภร อุดมพันธ์
56 นางสาวรุจิภา แซ่อึ้ง
57 นายกฤตภาส แต้เจริญไชย
58 นางสาวลัดดาวัลย์ พลราษฎร์
59 นางสาวเกศมณี เกิดอ่ำ
60 นายเอนก อัมรี
61 นายสงวน สีคุณเมือง
62 Mrs.Malee Yamamoto
63 นางสาวณัฐชยา กิจนุเคราะห์
64 นางสาวอัมรัตน์ ปันทิ
65 นางสาวพัชนี อิ่มสำราญ
66 นางสาวรัชนีวรรณ จงวัฒนา
67 นางสาวกรรณิการ์ ภู่อยู่
68 นายโกวิท ไชยศรี
69 นางสาวรัชนีกร ปุผาเต
70 นายยงยุทธ อาคม
71 นายฉัตรวุฒิ อัตภูมิสุวรรณ์
72 นายประสิทธิ์ ศรีพอ
73 นายชัยสิริ จิตติอาภรณ์
74 นายภูริทัต เจริญมี
75 นางสาวสุภาพ บุญมาตร
76 นายพิมพ์ธิญากร อัตตะศิริ
77 นายภาคภูมิ เบญญากร
78 นางสาวปาลิดา ไชยแสงคำ
79 นางสาวนฤมล ชื่นพิกุล
80 นางแพรวพรรณ์ ภิราบรรณ์
81 นายสมชาย จิรพงศ์พิทักษ์
82 นายสุรเดช แสนมัคคี
83 นายสุพจน์ สนธยาพิลาศ
84 นางสาวชาลินี หมื่นอนันต์
85 นางสาวpalida sakdachai
86 นางสาวลลิตา  นาน่วม
87 นางสาวนงนภัส กาฬภักดี
88 นางหอมหวน รอดบุญชัง
89 นางสาววรินทร์ จุ้มนะ
90 นางสาวกฤษณี ละออประเสริฐสุข
91 นางสาวดารณี สถาวร
92 นางสาวมิรันตรี ธานะไชย
93 นางสาววรลักษณ์ ขำเนตร
94 นางธนนันท์ เนตรนิล
95 นางสุทธินี เรืองศรีไชยะ
96 นายวิวัฒน์ พรสุขสวัสดิ์
97 นางสาวรมศ์นลิน ขำดำ
98 นางสาวพรทิพา เจริญชัย
99 นางสาวธนวรรณ ธนวิทยากร
100 นางสาววีร์ธิมา ศรีรัตนนาวิน

101 นางสาวดวงกมล วงศามาลากุล
102 นางสาววิภาวี จีระสุนทรเวทย์
103 นายอรรถพล  จันทรสาขา
104 นายธนณัฏฐ์  เตชะวิจิตรไพศาล
105 นายตะวัน เนตรโอภารักษ์
106 นางพรนภา เนตรโอภารักษ์
107 นางสาวชญาภา เขียวบัวทอง
108 นายประชา ตระการศิลป์
109 นายสาธิต บอกสันเทียะ
110 นางสาวศศโสฬส จึงพัฒนาวดี
111 นางสาวพนิดา ฐิติธนดุษฎี
112 นางสาวสนกนก พุทธิสมบูรณ์
113 นางสาวพัฐนันท์  นิคมคณารักษ์
114 นางศศิวิมล เอี่ยมสอาด
115 นางจันทร์ทิพย์ พรหมรักษ์
116 นางสาววณิชชา เจียตระกูล
117 นายปริภูริ์ เมฆอากาศ
118 นางสาวศุภจิตรา  พิสุทธิสกุลชัย
119 นายโสภณ ดุลยรัศมี
120 นางอนุสรา โตศิลานนท์
121 นางสาวธัญญรัตน์  ปั้นพิพัฒน์
122 นายสุเมธ เลิศวิวัฒน์เกษม
123 นางสาวกนกพร ชนะจรัญวิทย์
124 นางสาวเพชรินทร์  ปอตระกูล
125 นายเด่นชัย ตันติพัฒนสกุล
126 นางสาวพรพรรณ วงศ์รัตนคำ
127 นางสุพรรณี  แก้วโพธิ์น้อย
128 นางวาสนา กดมงคล
129 นางสาวมนธิรา  สุขวิสุทธิ์
130 นางสาวศิริพร สุนทรโชติ
131 นางสาวเยาวลักษณ์ ตันสิรานนท์
132 นางสาวบุญญาพร นิรัมย์
133 นางสาวรุ่งอโณทัย ไทรงาม
134 นางสาวญานิศา ประเสริฐ
135 นางสาวชุติญา จันทร์รอด
136 นางสาวพัทธ์ธีรา ศิริจิตรจินดา
137 นางสาวอารีวัลย์ วารีวรานนท์
138 นายชยุต ทับเที่ยง
139 นางสาวพรทิพย์ กลิ่นสุคนธ์
140 นายประทีป เหล่าวัฒนาวงศ์
141 นางสาววราทิพย์ ศรีภิรมย์
142 นางสาวเสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์
143 นางสาวทิพมาศ ณ สงขลา
144 นางสาววาสนา  พึ่งลาภ
145 นางสาวพัชรี สุดคำ
146 นางสาวธัญญาลักษณ์  ทองขัน
147 นางสาวณัฐณิชา สุขนาม
148 นางสาวสุพรรษา สระทองจันทร์
149 Mr.Supachai Hazeyama
150 นางสุปราณี กอบบุญ
151 นางสาวอารยา อยู่สำราญ
152 นางสาวมุฑิตา สุขเสน
153 นางสาววรรณพัทธ์ จิรสิริโชติกุล
154 นายอรรถศานส์ ลิกมลสวัสดิ์
155 นางสุวลี เอื้องชูถิ่น
156 นายวรโชติ เฉิน
157 นายอุทิศ ตรีศักดิ์
158 นางสาวศิริณัฏฐ์ จินดามงคล
159 นางสาวบุษยมาส แซ่ล้อ
160 นางสาวเมทิกา จำรัส
161 นางสาวธนัชพร ขุมนิธิ
162 นางสาวธิรดา กังวานรุ่งสกุล
163 นางสาวสิริพร เกล็ดพลี
164 นางวณิชยา เนตรสุวรรณ
165 นางสาวน้ำฝน อุดมเพชร
166 นางสาวพรนารายณ์ สุ่มทอง
167 นายขจรศักดิ์ นุ่มถึก
168 นางชวินดา อิศรางกูร ณ อยุธยา
169 นางสาวภณิดา วงศ์ธนวัฒน
170 นางสาวอำนวยพร สารีเพ็ง
171 นางสาวณัฐธันยพร โชติสิริอดิรุจ
172 นายชัชวาล ตระกูลสิทธิศรี
173 นางสาวสุรัตน์ ศรีสุข
174 นางทัศน์วรรณ ไชยจันทรากุล
175 นางสาวนิกษ์นิภา บุญสง่า
176 นางสาวสุภาพร บุณยปรีดี
177 นางนาตยา แสนสุข
178 นางบุญส่ง เฮริ์ด
179 นางสาวเกษร เรตสันเทียะ
180 นางสาวพิชญารักษ์   พัฒนรัตน์ฐากุล
181 นายศิรสิทธิ์ ตะปะโจท์
182 นางสาวชลญธัญ   เพชรสุข
183 นางสาวอมรรัตน์  นามเสนาะ
184 นายสมบัติ อุทุมพิรัตน์
185 นายนพดล เต็มกมลรัตน์
186 นางสาวณิชาดา บุญสวัสดิ์
187 นางสาววาสนา กระแชรัมย์
188 นางสาวสุพรรษา จัดกลาง
189 นางสาวภิรญา พีรถาวรชัย
190 นางสาวจุฑามาศ พรมทอง
191 นางนันทณัช สุขประเสริฐ
192 นางปิยะธิดา เกรียงมงคล
193 นางสาวศุภศิริ บุญประเวช
194 นางพิรญาณ์ บำเพ็ญวิบลูย์กิจ
195 นางสาวสุพัตรา เจริญทรัพย์พานิช
196 Miss.Suwannee Lerttanakitjaroen
197 นางสาวธาริณี ปิยมาตย์
198 นางสาวทาริกา จันทะภูรี
199 นางสาวสุวรรณี ศรีแก้ว
200 นางสาวรัชนก ช่างขาว

201 นายจิรัฐฐ์ ติวัฒนเจริญผล
202 นายณฐนนท์ ทรงแสงธรรม
203 นางสาวทิพย์รัตน์ คำสิงห์
204 นายชยุต อุดมปณิธ
205 นายศรัญ สายเย็นประเสริฐ
206 นายสุมณฑา ชื่นจิตร
207 นางสาวกฤศกัญญา เบญจาธิกูล
208 นางสาววรรษมน โชคอุทัยกุล
209 Mr.Ratthatee  Montrijawat
210 นายธวัช จันบัติ
211 นางสาวกนกวรรณ ถิตะพาณิชย์
212 นางสาวสุดารัตน์ ถิตะพาณิชย์
213 นางสาวปรารถนา ประชากลาง
214 นางสาวชรินทร์ทิพย์ ธนศิริวัฒน์
215 นางสาวอรพิน เลิศวรปรีชา
216 นางสาวบุลาภรณ์ บุญด้วง
217 นางสาวศศินภา เต่าบำรุง
218 นางสาววาสนา ซุยหาญ
219 นางสาวนภาพร พันธเสน
220 นางสาวจุฬาวดี  วงค์เมฆ
221 นางกัลยา  พูลศิริ
222 นางสาววิลาพร จันอนุ
223 นายธนบดี  ศรีสุวรรณ
224 นางสาวภรภัชชา ขันธ์พิมูล
225 นางสาวสุทธิดา แข็งแรง
226 นางสาวโสภิดา สร้อยกุดเรือ
227 นายโชคชัย กิจเกษมทวีสิน
228 นางสาวอรอนงค์ หอมเนียม
229 นายสมชาย พัฒนาภิเศรษฐ์กุล
230 นางสาวจรรยา บุญสุข
231 นางรัชดาพร ทองศรีศุข
232 นางสาวพรทิพย์ จรัสศรีมงคล
233 Mr.Mati Boonyen
234 นางรังสิโยภาส พิมพ์พัฒน์
235 นางสาวนุชฏาพร เพ็ชรอุด
236 นางสาวเมฆขลา สมการณ์
237 นางสาวระพีภร์ แศัวเศรษฐชัย
238 นายเปรมอานันท์ ศิลาทะ
239 นางสาวกาญจนา จิตตวิตติ
240 นางสาวจารุกานต์  ใหม่กิจเหมา
241 นายธนัช จันทร์ศิริ
242 นางนภารัตน์ สุนทรวนิช
243 นางปราณีวรรณ สมาธิ
244 นางสาวกชพร ลุนชัยศรี
245 นายวชรพล เดชอ่อน
246 นางสาววิลาวัลณ์  โพธิ์วงศ์ไพรเลิศ
247 นางสาวช่อทิพย์ ศรีสุวรรณ์
248 นางสาวสุภารัตน์ อ่อนบุญมา
249 นางสาวโสภาคย์ สุขล้อม
250 นางสาววรรณวิภา กว้างขวาง
251 นางศรัญญา สัทธาผลิน
252 นางสาวดลยา เหลือผล
253 นางสาวกวิรยา ดวงนภาสถิต
254 นางสาวณิชานัฐพร มะโนน้อม
255 นางสาวนฤมล บุญยิ่ง
256 Miss.PORAWAN JITJINDA
257 Miss.SOMMAI CHAIYAPA
258 นายซาปียาน มะนาวี
259 นางสาวสหัทยา ชมเชย
260 นางสาวรัชนีย์ ศิลปบุตร
261 นางสาวพรพิมล ชิ้นอร่ามรุ่งเรือง
262 นางสาวขวัญเรือน  จันทร์ทรี
263 นางสาวณัฐฐินี แก้วสนิท
264 นางสาวกมลาภรณ์ ชวยกระจ่าง
265 นางสาวสมจิตร์ แซ่ลี้
266 นายทวนทอง รัตนา
267 นางสาวณัฐธิกา  แฝงเพ็ชร
268 นางประภาภรณ์  บางประภากร
269 นางสาวจันทร์รอน มากพันธุ์
270 นางสาวคำนึง พรมเจียม
271 นายอภิชาติ อภิชาติอาจหาญ
272 นางสาวณิชกมล เณรแตง
273 นางภาศิณี วิลัยรัศมี
274 นายเรืองศักดิ์  วิลัยรัศมี
275 นางสาวโสภา   โนใหม่
276 นางสาวปัณณ์ฉัตร ดุจติปิยะ
277 นายเทพไท มากรอด
278 นางสาวสุวรรณี  สุภัทรกุลชัย
279 นายสุภาพ วงศ์เจริญ
280 นางศิวาพร ตั้งสุณาวรรณ์
281 นางสาวกาญจนา ภานุมาศ
282 นายศุภกฤต   แสงโสภณภักดี
283 นางสาวกรกนก ธนศักดาโชติ
284 นางสาวสุภัทรา ทองใส
285 นางมยุรา สุชนรุจิระ
286 นางสาวนิตยา รติพีรวาณิชย์
287 นางสาวอุไรวรรณ นิลฤทธิ์
288 นางสาวพัชราภรณ์ สายเพอ
289 นางสาวอินทิรา เรืองวิทยานนท์
290 นางสาวดวงพร ขวัญประชาธรรม
291 นางสาวธิดารัตน์ สาระกุล
292 นางสาวสุวัฒนา เหรียญทอง
293 นางสาวสุนิสา พลีน้อย
294 นางสาวรัตติกาล โต๊ะหมัน
295 นางสาวมัทนา จั่นแก้ว
296 นางสาวสิรัชชา  สุขผล
297 นางพรทิพย์  สุดเกษม
298 นางสาววิภา เกตุจำรัส
299 นายชเนษฎ์ ปรีชารณเสฏฐ์
300 นางสาวชนัญชิดา ยางจิต

301 Miss.KE QI
302 นางวิภา เสริมพงศ์สุวัฒน์
303 นางสาวปัทมา คำพระบาง
304 นางสาวคุณวันเพ็ญ  โฉมศรี
305 นางสาวอ้ายหัว ฉิน
306 นางสาวบงกช คีรีวัฒน์
307 นางสาวสุจินดา  จันทร์เกตุ
308 นางสาวผุสดี  โกศลารักษ์
309 Miss.Bhusa   Purim
310 นางสาววันดี งามลีลาเลิศ
311 นางสาววัลยา นำศิริวิวัฒน์
312 นายสมเกียรติ วรเจิดเจริญ
313 นางสาวทองกร เรืองพงษ์ศิริ
314 นางณัฏฐา จาคคอแมร์
315 นายสุริยา เพชรไพร
316 นางพัทธ์ศิการต์ รัตนสุวรรณ
317 นางกนกวรรณ สุวรรณประเทศ
318 นางสาวเบญจกัลยาณี หล้าบ้านโพน
319 นายศฤงคาร รวมวิจิตรพงศ์
320 นายวิชัย แสงเจริญถาวร
321 นายโชติวุฒิ โชสิวสกุล
322 นางสาวปภาสิริ ยงวจีพันธ์
323 นางสาวอัจฉรา โพธินิ่มแดง
324 นายชวลิต   ฟองทอง
325 นายขวัญชัย สวัสดิพฤกษ์
326 นางสาวเกสรา ธนบุญนำกุล
327 นายโกศล บัวบา
328 นางสาวปรียนันท์ ธนสิทธิวงศ์
329 นางสาวเอมอร จรรยาวงศ์โชติ
330 นางสาวปุญญภัสร์ บวรกีรติขจร
331 นายกันตภณ สุกิตติพร
332 นางสาวนิตยา ผลโพธิ์
333 นางสาวขนิษฐา พูลทรัพย์
334 นางสาวจันทร์เพ็ญ วงศาโรจน์
335 นางสาวชัญญรัช คำทิพย์
336 นางสาวสุวรรณา จันทร์ทอง
337 นางไพรินทร์ ศรีประดิษฐ์
338 นางสาวศศิฉาย แก้วสร้อย
339 นางสาวศศิธร ปิยะโสภาสกุล
340 นางสาวจิราพร โยธานันธ์
341 นายสหนันท์ ภู่นิเทศ
342 นายสุรศักดิ์ สุกใส
343 นางณีรนุช พีระพรประเสริฐ
344 นางสาวชนะพร บุญญเสธ
345 นางสาวรุ่งนภา แซ่พัว
346 นายสมชาย โรจน์อมรกุล
347 นางสาวธิติรัตน์ ธรนันท์วุฒิกุล
348 Miss.Kanokwan Tatiyakarn
349 นายปิยะพงษ์ รักษาถ้อย
350 นางสาวกันต์ภัทร   จันทะมาตย์
351 นางสาวสุธาทิพย์ เปรมปราชญ์ชยันต์
352 นางสาวปิยนันท์ อิทธิสิริกุลชัย
353 นายเชาวนัฐ ทองขาว
354 นางสาวปณิตา ไชยโคตร
355 นางสาวพัชราภรณ์ แสนทวีสุข
356 นางสาวภาณดี โป๊ถนอม
357 นางสาวศรัณญา สุทธิรัตน์
358 นางสาวภิญญดา สุทธิ์ประเสริฐพร
359 Mrs.wassana suksawang
360 Miss.JIRAON MAKANAN