เปลี่ยนการแสดงผล

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเช้าร่วมสัมมนา

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง

      "เพิ่มขีดความสามารถการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self-Certification)" ปิดรับสมัคร

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ท จังหวัดสมุทรปราการ  
Download กำหนดการสัมมนา

     - ทั้งนี้ ขอกำหนดผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ บริษัททละ 2 ท่าน (ทั้งนี้หากจำนวนผู้สมัครมากกว่าที่กำหนดขอสงวงสิทธิสำหรับผู้ที่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด)
     - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิด โทร. 0 2547 5084-5 หรือ สายด่วน 1385
     - ผู้เข้ารับการสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
     - หมดเขตรับสมัครวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

หมายเหตุ : ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนาด้านล่างแบบลงทะเบียน (สามารถตรวจสอบรายชื่อภายใน 1-2 วันทำการ)

สมัครเกินจำนวนบริษัทละ 2 ท่านที่กำหนดไว้ ขอยกเลิกเข้าร่วมสัมมนา

1. นางสาววัฒนีธร จิตต์รำพึง
2. นายเฉลิมชัย ล้อมวงษ์
3. นางสาวรุ่งนภา แซ่พัว
4. Miss. Kanokwan  Tatiyakarn
5. นางสาวปัญชารี สลัดทุกข์


รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

1 นางสาววลัญช์ปพร ธนุสินธุ์บุญคุ้ม
2 นางมัลลิกา ภูมิวาร
3 นางสาวสมฤกาญจน์ ว่องสาโรจน์
4 นางสาวศรสวรรค์ โฮ
5 นายบุญชัย ตั้งกิจอนันต์สิน
6 นางสาวอรรชรี มีพยุง
7 นางสาวพรลภัส วัฒนเศรษฐ
8 นางอนัญญา สุขมาก
9 นายจตุรโชค สายสุ้ย
10 นางสาวกรรณิการ์ เกาะน้อย
11 นางสาวสุภาวดี คชเสนีย์
12 Miss.Wanwisa Pagaporn
13 นางสาวญาดา เอกดุษฎี
14 นางเรณู ภูผา
15 นายสกนธ์ นัยนานนท์
16 Miss.Panitnun Waenpetch
17 นายอภิชิต พิชิตวิริยะกุล
18 นางสาวนายิกา พรหมโคตร
19 นางนนฑศร กันตะบุตร
20 นางสาวสร้อยทอง โทราช
21 นางยุรีรัตน์ พิชิตวิริยะกุล
22 นางสาวสุกัญญา จิตหวัง
23 นางยุวดี ศิริชัยวัฒนาโยธิน
24 นางสาวพาดารัก พิชิตวิริยะกุล
25 นายสราวุธ วงษ์สุข
26 นางวรรณา ศรีทะโน
27 นางสาวเยาวลักษณ์ ปุระตา
28 นางสาวปรียาพรรณ สุขสมกลิ่น
29 นางกันยา ภัตร์จันทน์
30 นางยุภาวรรณ โนนสูง
31 นางสาวสิริวดี สิงห์ศิริ
32 นางสาวภัทรภรณ์ รัตนวราภรณ์
33 นางสาวพัชราภรณ์ สอนสะอาด
34 นายปิยปราชญ์ นันทะดี
35 นายชนินทร์ ธัญญวาส
36 นางสาวสิริลักษณ์ เจียนผัน
37 นางสาวพัดชา ศักดิ์คำ
38 นางสาวณัฐกาญจน์ เทศจอ
39 นางสาวสิรินพร ปักปิ่นเพชร
40 นางสาวชุลีภรณ์ พลอยงาม
41 นางสาวรัตติยากร เจ๊ะนิ
42 Miss.PREEYANOOT PHUENGLAMPHU
43 Miss.PHONSUDA MONTHA
44 นายวิทยา มณีอินทร์
45 นางสาวปิยะนุช โม่งปราณีต
46 นางวราภรณ์ วัฒนวรรณชัย
47 นางสาวณัฐสรา แก้วนุช
48 นายจิรพล ยิ่งสิทธิสวัสดิ์
49 นางสาวสุรสา บุญทา
50 นางสาวชนัญชิดา  วิเวกวรรณ์
51 นางพเยาว์ บุญทร
52 นางสาวประภัสสรา อินนุพันธ์
53 นางสาวพิมพุมผกา บุญชนาพีรัชน์
54 นายสาธร วรรณโชติ
55 นางสาวจิราภร อุดมพันธ์
56 นางสาวรุจิภา แซ่อึ้ง
57 นายกฤตภาส แต้เจริญไชย
58 นางสาวลัดดาวัลย์ พลราษฎร์
59 นางสาวเกศมณี เกิดอ่ำ
60 นายเอนก อัมรี
61 นายสงวน สีคุณเมือง
62 Mrs.Malee Yamamoto
63 นางสาวณัฐชยา กิจนุเคราะห์
64 นางสาวอัมรัตน์ ปันทิ
65 นางสาวพัชนี อิ่มสำราญ
66 นางสาวรัชนีวรรณ จงวัฒนา
67 นางสาวกรรณิการ์ ภู่อยู่
68 นายโกวิท ไชยศรี
69 นางสาวรัชนีกร ปุผาเต
70 นายยงยุทธ อาคม
71 นายฉัตรวุฒิ อัตภูมิสุวรรณ์
72 นายประสิทธิ์ ศรีพอ
73 นายชัยสิริ จิตติอาภรณ์
74 นายภูริทัต เจริญมี
75 นางสาวสุภาพ บุญมาตร
76 นายพิมพ์ธิญากร อัตตะศิริ
77 นายภาคภูมิ เบญญากร
78 นางสาวปาลิดา ไชยแสงคำ
79 นางสาวนฤมล ชื่นพิกุล
80 นางแพรวพรรณ์ ภิราบรรณ์
81 นายสมชาย จิรพงศ์พิทักษ์
82 นายสุรเดช แสนมัคคี
83 นายสุพจน์ สนธยาพิลาศ
84 นางสาวชาลินี หมื่นอนันต์
85 นางสาวpalida sakdachai
86 นางสาวลลิตา  นาน่วม
87 นางสาวนงนภัส กาฬภักดี
88 นางหอมหวน รอดบุญชัง
89 นางสาววรินทร์ จุ้มนะ
90 นางสาวกฤษณี ละออประเสริฐสุข
91 นางสาวดารณี สถาวร
92 นางสาวมิรันตรี ธานะไชย
93 นางสาววรลักษณ์ ขำเนตร
94 นางธนนันท์ เนตรนิล
95 นางสุทธินี เรืองศรีไชยะ
96 นายวิวัฒน์ พรสุขสวัสดิ์
97 นางสาวรมศ์นลิน ขำดำ
98 นางสาวพรทิพา เจริญชัย
99 นางสาวธนวรรณ ธนวิทยากร
100 นางสาววีร์ธิมา ศรีรัตนนาวิน

101 นางสาวดวงกมล วงศามาลากุล
102 นางสาววิภาวี จีระสุนทรเวทย์
103 นายอรรถพล  จันทรสาขา
104 นายธนณัฏฐ์  เตชะวิจิตรไพศาล
105 นายตะวัน เนตรโอภารักษ์
106 นางพรนภา เนตรโอภารักษ์
107 นางสาวชญาภา เขียวบัวทอง
108 นายประชา ตระการศิลป์
109 นายสาธิต บอกสันเทียะ
110 นางสาวศศโสฬส จึงพัฒนาวดี
111 นางสาวพนิดา ฐิติธนดุษฎี
112 นางสาวสนกนก พุทธิสมบูรณ์
113 นางสาวพัฐนันท์  นิคมคณารักษ์
114 นางศศิวิมล เอี่ยมสอาด
115 นางจันทร์ทิพย์ พรหมรักษ์
116 นางสาววณิชชา เจียตระกูล
117 นายปริภูริ์ เมฆอากาศ
118 นางสาวศุภจิตรา  พิสุทธิสกุลชัย
119 นายโสภณ ดุลยรัศมี
120 นางอนุสรา โตศิลานนท์
121 นางสาวธัญญรัตน์  ปั้นพิพัฒน์
122 นายสุเมธ เลิศวิวัฒน์เกษม
123 นางสาวกนกพร ชนะจรัญวิทย์
124 นางสาวเพชรินทร์  ปอตระกูล
125 นายเด่นชัย ตันติพัฒนสกุล
126 นางสาวพรพรรณ วงศ์รัตนคำ
127 นางสุพรรณี  แก้วโพธิ์น้อย
128 นางวาสนา กดมงคล
129 นางสาวมนธิรา  สุขวิสุทธิ์
130 นางสาวศิริพร สุนทรโชติ
131 นางสาวเยาวลักษณ์ ตันสิรานนท์
132 นางสาวบุญญาพร นิรัมย์
133 นางสาวรุ่งอโณทัย ไทรงาม
134 นางสาวญานิศา ประเสริฐ
135 นางสาวชุติญา จันทร์รอด
136 นางสาวพัทธ์ธีรา ศิริจิตรจินดา
137 นางสาวอารีวัลย์ วารีวรานนท์
138 นายชยุต ทับเที่ยง
139 นางสาวพรทิพย์ กลิ่นสุคนธ์
140 นายประทีป เหล่าวัฒนาวงศ์
141 นางสาววราทิพย์ ศรีภิรมย์
142 นางสาวเสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์
143 นางสาวทิพมาศ ณ สงขลา
144 นางสาววาสนา  พึ่งลาภ
145 นางสาวพัชรี สุดคำ
146 นางสาวธัญญาลักษณ์  ทองขัน
147 นางสาวณัฐณิชา สุขนาม
148 นางสาวสุพรรษา สระทองจันทร์
149 Mr.Supachai Hazeyama
150 นางสุปราณี กอบบุญ
151 นางสาวอารยา อยู่สำราญ
152 นางสาวมุฑิตา สุขเสน
153 นางสาววรรณพัทธ์ จิรสิริโชติกุล
154 นายอรรถศานส์ ลิกมลสวัสดิ์
155 นางสุวลี เอื้องชูถิ่น
156 นายวรโชติ เฉิน
157 นายอุทิศ ตรีศักดิ์
158 นางสาวศิริณัฏฐ์ จินดามงคล
159 นางสาวบุษยมาส แซ่ล้อ
160 นางสาวเมทิกา จำรัส
161 นางสาวธนัชพร ขุมนิธิ
162 นางสาวธิรดา กังวานรุ่งสกุล
163 นางสาวสิริพร เกล็ดพลี
164 นางวณิชยา เนตรสุวรรณ
165 นางสาวน้ำฝน อุดมเพชร
166 นางสาวพรนารายณ์ สุ่มทอง
167 นายขจรศักดิ์ นุ่มถึก
168 นางชวินดา อิศรางกูร ณ อยุธยา
169 นางสาวภณิดา วงศ์ธนวัฒน
170 นางสาวอำนวยพร สารีเพ็ง
171 นางสาวณัฐธันยพร โชติสิริอดิรุจ
172 นายชัชวาล ตระกูลสิทธิศรี
173 นางสาวสุรัตน์ ศรีสุข
174 นางทัศน์วรรณ ไชยจันทรากุล
175 นางสาวนิกษ์นิภา บุญสง่า
176 นางสาวสุภาพร บุณยปรีดี
177 นางนาตยา แสนสุข
178 นางบุญส่ง เฮริ์ด
179 นางสาวเกษร เรตสันเทียะ
180 นางสาวพิชญารักษ์   พัฒนรัตน์ฐากุล
181 นายศิรสิทธิ์ ตะปะโจท์
182 นางสาวชลญธัญ   เพชรสุข
183 นางสาวอมรรัตน์  นามเสนาะ
184 นายสมบัติ อุทุมพิรัตน์
185 นายนพดล เต็มกมลรัตน์
186 นางสาวณิชาดา บุญสวัสดิ์
187 นางสาววาสนา กระแชรัมย์
188 นางสาวสุพรรษา จัดกลาง
189 นางสาวภิรญา พีรถาวรชัย
190 นางสาวจุฑามาศ พรมทอง
191 นางนันทณัช สุขประเสริฐ
192 นางปิยะธิดา เกรียงมงคล
193 นางสาวศุภศิริ บุญประเวช
194 นางพิรญาณ์ บำเพ็ญวิบลูย์กิจ
195 นางสาวสุพัตรา เจริญทรัพย์พานิช
196 Miss.Suwannee Lerttanakitjaroen
197 นางสาวธาริณี ปิยมาตย์
198 นางสาวทาริกา จันทะภูรี
199 นางสาวสุวรรณี ศรีแก้ว
200 นางสาวรัชนก ช่างขาว

201 นายจิรัฐฐ์ ติวัฒนเจริญผล
202 นายณฐนนท์ ทรงแสงธรรม
203 นางสาวทิพย์รัตน์ คำสิงห์
204 นายชยุต อุดมปณิธ
205 นายศรัญ สายเย็นประเสริฐ
206 นายสุมณฑา ชื่นจิตร
207 นางสาวกฤศกัญญา เบญจาธิกูล
208 นางสาววรรษมน โชคอุทัยกุล
209 Mr.Ratthatee  Montrijawat
210 นายธวัช จันบัติ
211 นางสาวกนกวรรณ ถิตะพาณิชย์
212 นางสาวสุดารัตน์ ถิตะพาณิชย์
213 นางสาวปรารถนา ประชากลาง
214 นางสาวชรินทร์ทิพย์ ธนศิริวัฒน์
215 นางสาวอรพิน เลิศวรปรีชา
216 นางสาวบุลาภรณ์ บุญด้วง
217 นางสาวศศินภา เต่าบำรุง
218 นางสาววาสนา ซุยหาญ
219 นางสาวนภาพร พันธเสน
220 นางสาวจุฬาวดี  วงค์เมฆ
221 นางกัลยา  พูลศิริ
222 นางสาววิลาพร จันอนุ
223 นายธนบดี  ศรีสุวรรณ
224 นางสาวภรภัชชา ขันธ์พิมูล
225 นางสาวสุทธิดา แข็งแรง
226 นางสาวโสภิดา สร้อยกุดเรือ
227 นายโชคชัย กิจเกษมทวีสิน
228 นางสาวอรอนงค์ หอมเนียม
229 นายสมชาย พัฒนาภิเศรษฐ์กุล
230 นางสาวจรรยา บุญสุข
231 นางรัชดาพร ทองศรีศุข
232 นางสาวพรทิพย์ จรัสศรีมงคล
233 Mr.Mati Boonyen
234 นางรังสิโยภาส พิมพ์พัฒน์
235 นางสาวนุชฏาพร เพ็ชรอุด
236 นางสาวเมฆขลา สมการณ์
237 นางสาวระพีภร์ แศัวเศรษฐชัย
238 นายเปรมอานันท์ ศิลาทะ
239 นางสาวกาญจนา จิตตวิตติ
240 นางสาวจารุกานต์  ใหม่กิจเหมา
241 นายธนัช จันทร์ศิริ
242 นางนภารัตน์ สุนทรวนิช
243 นางปราณีวรรณ สมาธิ
244 นางสาวกชพร ลุนชัยศรี
245 นายวชรพล เดชอ่อน
246 นางสาววิลาวัลณ์  โพธิ์วงศ์ไพรเลิศ
247 นางสาวช่อทิพย์ ศรีสุวรรณ์
248 นางสาวสุภารัตน์ อ่อนบุญมา
249 นางสาวโสภาคย์ สุขล้อม
250 นางสาววรรณวิภา กว้างขวาง
251 นางศรัญญา สัทธาผลิน
252 นางสาวดลยา เหลือผล
253 นางสาวกวิรยา ดวงนภาสถิต
254 นางสาวณิชานัฐพร มะโนน้อม
255 นางสาวนฤมล บุญยิ่ง
256 Miss.PORAWAN JITJINDA
257 Miss.SOMMAI CHAIYAPA
258 นายซาปียาน มะนาวี
259 นางสาวสหัทยา ชมเชย
260 นางสาวรัชนีย์ ศิลปบุตร
261 นางสาวพรพิมล ชิ้นอร่ามรุ่งเรือง
262 นางสาวขวัญเรือน  จันทร์ทรี
263 นางสาวณัฐฐินี แก้วสนิท
264 นางสาวกมลาภรณ์ ชวยกระจ่าง
265 นางสาวสมจิตร์ แซ่ลี้
266 นายทวนทอง รัตนา
267 นางสาวณัฐธิกา  แฝงเพ็ชร
268 นางประภาภรณ์  บางประภากร
269 นางสาวจันทร์รอน มากพันธุ์
270 นางสาวคำนึง พรมเจียม
271 นางสาวกัลยา  วีระเสถียร
272 นายอภิชาติ อภิชาติอาจหาญ
273 นางสาวณิชกมล เณรแตง
274 นางภาศิณี วิลัยรัศมี
275 นายเรืองศักดิ์  วิลัยรัศมี
276 นางสาวโสภา   โนใหม่
277 นางสาวปัณณ์ฉัตร ดุจติปิยะ
278 นายเทพไท มากรอด
279 นางสาวสุวรรณี  สุภัทรกุลชัย
280 นายสุภาพ วงศ์เจริญ
281 นางศิวาพร ตั้งสุณาวรรณ์
282 นางสาวกาญจนา ภานุมาศ
283 นายศุภกฤต   แสงโสภณภักดี
284 นางสาวกรกนก ธนศักดาโชติ
285 นางสาวสุภัทรา ทองใส
286 นางมยุรา สุชนรุจิระ
287 นางสาวนิตยา รติพีรวาณิชย์
288 นางสาวอุไรวรรณ นิลฤทธิ์
289 นางสาวพัชราภรณ์ สายเพอ
290 นางสาวอินทิรา เรืองวิทยานนท์
291 นางสาวดวงพร ขวัญประชาธรรม
292 นางสาวธิดารัตน์ สาระกุล
293 นางสาวสุวัฒนา เหรียญทอง
294 นางสาวสุนิสา พลีน้อย
295 นางสาวรัตติกาล โต๊ะหมัน
296 นางสาวมัทนา จั่นแก้ว
297 นางสาวสิรัชชา  สุขผล
298 นางพรทิพย์  สุดเกษม
299 นางสาววิภา เกตุจำรัส
300 นายชเนษฎ์ ปรีชารณเสฏฐ์

301 นางสาวชนัญชิดา ยางจิต
302 Miss.KE QI
303 นางวิภา เสริมพงศ์สุวัฒน์
304 นางสาวปัทมา คำพระบาง
305 นางสาวคุณวันเพ็ญ  โฉมศรี
306 นางสาวอ้ายหัว ฉิน
307 นางสาวบงกช คีรีวัฒน์
308 นางสาวสุจินดา  จันทร์เกตุ
309 นางสาวผุสดี  โกศลารักษ์
310 Miss.Bhusa   Purim
311 นางสาววันดี งามลีลาเลิศ
312 นางสาววัลยา นำศิริวิวัฒน์
313 นายสมเกียรติ วรเจิดเจริญ
314 นางสาวทองกร เรืองพงษ์ศิริ
315 นางณัฏฐา จาคคอแมร์
316 นายสุริยา เพชรไพร
317 นางพัทธ์ศิการต์ รัตนสุวรรณ
318 นางกนกวรรณ สุวรรณประเทศ
319 นางสาวเบญจกัลยาณี หล้าบ้านโพน
320 นายศฤงคาร รวมวิจิตรพงศ์
321 นายวิชัย แสงเจริญถาวร
322 นายโชติวุฒิ โชสิวสกุล
323 นางสาวปภาสิริ ยงวจีพันธ์
324 นางสาวอัจฉรา โพธินิ่มแดง
325 นายชวลิต   ฟองทอง
326 นายขวัญชัย สวัสดิพฤกษ์
327 นางสาวเกสรา ธนบุญนำกุล
328 นายโกศล บัวบา
329 นางสาวปรียนันท์ ธนสิทธิวงศ์
330 นางสาวเอมอร จรรยาวงศ์โชติ
331 นางสาวปุญญภัสร์ บวรกีรติขจร
332 นายกันตภณ สุกิตติพร
333 นางสาวนิตยา ผลโพธิ์
334 นางสาวขนิษฐา พูลทรัพย์
335 นางสาวจันทร์เพ็ญ วงศาโรจน์
336 นางสาวชัญญรัช คำทิพย์
337 นางสาวชุติมันต์ฐิษา ผดุงทอง
338 นางสาวสุวรรณา จันทร์ทอง
339 นางไพรินทร์ ศรีประดิษฐ์
340 นางสาวศศิฉาย แก้วสร้อย
341 นางสาวศศิธร ปิยะโสภาสกุล
342 นางสาวจิราพร โยธานันธ์
343 นายสหนันท์ ภู่นิเทศ
344 นายสุรศักดิ์ สุกใส
345 นางณีรนุช พีระพรประเสริฐ
346 นางสาวชนะพร บุญญเสธ
347 นางสาวรุ่งนภา แซ่พัว
348 นายสมชาย โรจน์อมรกุล
349 นางสาวธิติรัตน์ ธรนันท์วุฒิกุล
350 Miss.Kanokwan Tatiyakarn
351 นายปิยะพงษ์ รักษาถ้อย
352 นางสาวกันต์ภัทร   จันทะมาตย์
353 นางสาวอินทิรา เรืองวิทยานนท์
354 นางสาวสุธาทิพย์ เปรมปราชญ์ชยันต์
355 นางสาวปิยนันท์ อิทธิสิริกุลชัย
356 นายเชาวนัฐ ทองขาว
357 นางสาวปณิตา ไชยโคตร
358 นางสาวพัชราภรณ์ แสนทวีสุข
359 นางสาวภาณดี โป๊ถนอม
360 นางสาวศรัณญา สุทธิรัตน์
361 นางสาวภิญญดา สุทธิ์ประเสริฐพร
362 Mrs.wassana suksawang
363 Miss.JIRAON MAKANAN