เปลี่ยนการแสดงผล

เชียงราย : โอกาสในการค้าชายแดนกับประเทศลุ่มแม่น้ำโขง

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา

เรื่อง "เชียงราย : โอกาสในการค้าชายแดนกับประเทศลุ่มแม่น้ำโขง" 

          วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 - 17.30 น.
          ณ โรงแรมแกรนด์ วิสด้า อำเเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
          ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

         Download กำหนดการสัมมนา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองความร่วมมือการค้าและการลงทุน โทร. 0 2547 5101 (คุณภีรดา) หรือ สายด่วน 1385รายชื่อผู้ร่วมสัมมนา

1 นายศิรรุศน์ สิริคุณานันท์
2 นางสาวพบู รุจิพรรณ
3 นายสมัชญ์ มินทขัติ
4 นางสาววิมาลา สุธีอดิศัย
5 นางสาวแอนนา วัลลังกา

6 นางสาวณัชชารีย์ จิโนธนเศรษฐ์
7 นายอัครวัฒน์ สิทธิวงษ์โภคิน
8 นางสาวพลอยพรรณ สิงห์นอก
9 นางสาวจินตนา ตุ๋นสัก
10 นางสาวดวงธิดา นำเวียง
11 นายวรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์
12 นางสาวทักษพร อมรชัยทรัพย์
13 นายนิเวศน์ หอมคำมา
14 นางสาวมนัสนันท์ รุ่งเรืองรัตนาโชติ
15 นายธรรศ ธนาวนิชกุล
16 นางสาวกษิภร เก้าเอี้ยน
17 นางสาวกนกวรรณ  ปัญญาฟู 
18 นางสาวศุภานิช เรืองใจ
19 นางพชรพร ลิขิตสมบูรณ์
20 นายไตรทศ คำเงิน

รายชื่อผู้ร่วมสัมนา

21 นางสาวปวีณา เข็มเพชร
22 นายสุขใจ โชคมั่งมีพิศาล
23 นายฐิติ คงสวัสดิ์ศักดิ์
24 นายกฤษดา กังสดาลย์
25 นางสาวสายสุนีย์ มูลสถาน
26 นายวันชัย ฉุยกลัด
27 นางสาวโนรี  สุขเจริญ
28 นายเรวัติ แสงคล้าย
29 นางสาวสุพรรณี ปานบุญ
30 นายวิศรุต ปาระปา
31 นายนัฐพงษ์   มีกอง
32 นายไชยา รุ้งดี
33 นางธารารัตน์ อาชานัยนันท์
34 นายชัยณรงค์ วงค์คำปัน
35 นางสาวพลอย สุพรรณ์
36 นายถาวร พวงใจศรี
37 นางพัทธยา พวงใจศรี
38 นางอลิสา ณ นคร
39 นายรัชเดช สายสูง
40 นายกฤตวิทย์ วางขุนทด

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

41 นางสาวมนต์ทรรณ อนุกูล
42 นายสุทธิชัย ยอดคำ
43 นางสาวตวงทอง  ไชยเจริญ
44 นางวาสนา บำเพ็ญอยู่
45 นายจันทรวัทน์  อธิโชติเมธีวสุ
46 นางธิดารัตน์ ยอดคำ
47 นางสาวพรฒ์ร่มฉัตร วงศ์วราภัทร
48 นางพัชรสิรินทร์ อินแก้ว
49 นายอาคม มาต๊ะ
50 นายเรืองศักดิ์ อินทชัยวัฒนกุล