เปลี่ยนการแสดงผล

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเช้าร่วมสัมมนา "ครบเครื่อง...เรื่องใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า"

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง

      "ครบเครื่อง...เรื่องใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า" 


ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 - 16.45 น.
ณ ห้องอู่ทอง โรงแรม คลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Download กำหนดการสัมมนา


     - ทั้งนี้หากจำนวนผู้สมัครมากกว่าที่กำหนดขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด
     - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
- กองสิทธิประโยชน์ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ  โทร. 02 547 4855
- DFT Center 1385  
     - ผู้เข้ารับการสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
     - หมดเขตรับสมัครภายในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563


หมายเหตุ : ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนาด้านล่างแบบลงทะเบียน (สามารถตรวจสอบรายชื่อภายใน 1-2 วันทำการ)


แบบลงทะเบียน
 • เลขที่ / ถนน / ตำบล

  Street Address 2

  อำเภอ

  จังหวัด

  รหัสไปรษณีย์

  ประเทศ

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

1 นายบริพันธ์ ภานุสุนทร
2 นางสาววณิชชา เจียตระกูล
3 นางสุชีรา ศรีทองมา
4 นางสาวปาริชาต เมืองคำ
5 นางสาวบุษยรัตน์ ฤกษ์อรุณ
6 Mrs.Malee Yamamoto
7 นางสาวศรัณญา สุทธิรัตน์
8 นางสาวพิมพ์ลภัทร หิรัญกฤษฐ์
9 นางสาวอริสรา  ตันมาดี
10 นายนฤพนธ์ ทั่งสุวรรณ
11 นางสาวนริศรา บุญอินทร์
12 นางกรรณืการ์ มีสุข
13 นางสาวดวงใจ แป้นแก้ว
14 นางสาวพนิฏา วงษ์ตะกูลพัด
15 นางสาวหนึงฤทัย  วิโยค
16 นางสาวกนกวรรณ ยี่อำ​พันธ์​
17 นางสาวศรัณพร สุชัยพร
18 นางสาวสุนิสา เกิดทอง
19 นางสาวณวรรณ จิตตเสวี
20 นางสาวผกาสรวง สิริชุมแสง
21 นางสาวภิญญดา สุทธิ์ประเสริฐพร
22 นางสาวธิดารัตน์ ศรีประเสริฐ
23 นางสาวนวินดา ทองเกิด
24 นางสาวกิตติพรรณ สุขสวัสดิ์
25 นายวิรัตน์ จงไพศาล
26 นายไผ่เรือง สมพร
27 นางสาวพรรณี สดสว่าง
28 นางดุจดาว โรจนบวร
29 นางสาวธนาพร ศรีเสริม
30 Miss.Nannaphat Visutthikitinan
31 Mrs.Orawan Jumpaganun
32 นางสาวณิชมน  หริวงศานุภาพ
33 นางสาวประกายรุ้ง ลิขิตทรัพย์ไพศาล
34 นางสาวอรุณี ร้อยกล้า
35 นางสาวสุกัญญา จิตหวัง
36 นางสาวศศิกาญจณ์ ประเสริฐเขียว
37 Miss.Nalumon Chanpeng
38 นางสาวธัญชนิด ศรีเกษม
39 นางสริตา ไชยบิน
40 นางศิริรัตน์ ภู่จุฬา
41 นางสาวสุรีวัลย์  ชาวสามทอง
42 นางเพ็ญศรี จันทร์ครุฑ
43 นางชุติมา ตามถนัด
44 นางสาวชฎาพร จิตรณรงค์
45 นางสาวฟาริดา แท่นแก้ว
46 นางสาววริฏฐา ติยานันทิ
47 นางสาวพนมวัน สุปัญบุตร
48 นายวรพงศ์ วิรัตน์เกษม
49 นางสุวารินทร์ มณีนวล
50 นางยุพาพร ธัญญเจริญ
51 นางสาวกรรณิการ์ นาคสุข
52 Miss.Patima Sangkhaphorn
53 นางสาวจรุณ เลิศวิลัย
54 นายทรงสิทธิ์ โกษาจัน
55 นางวรัทยา มณีรักษ์
56 นายจารภัฏ มณีรักษ์
57 นางกาญจนา นิทัศน์ทอง
58 นางสาวโกศล จันทวงศ์
59 นางสาวกชกร คงสันทัด
60 Mr.Surasit  Raengruamsin
61 นางสาวปวีณา ภูละคร
62 นายไพบูลย์ ตะพานวงศ์
63 นางสาวศิริพร สุนทรโชติ
64 นางสาวกันย์สินี เขียวขจรไกล
65 นางสาวภัทรภร พรหมวสุ
66 นางสาวรมศ์นลิน ขำดำ
67 นางทิพวรรณ แสงเผือก
68 นางสาวโรสรินทร์ เจริญโภคทรัพย์
69 นายธนวัฒน์ ลุยจันทร์
70 นางสาวนภาพร จันทร์วีระชัย
71 นางสาวพิมพรรณ ดอนแก้ว
72 นางสาวณธนัน  กลั่นเขียว
73 นางสาวกาญจนา พงศ์ประภาพ
74 นางสาวเมธาพร รุจนานันท์
75 นางสาวภรภัชชา ขันธ์พิมูล
76 นางสาวณัฐภรณ์พัทธ์ เจริญพร
77 Miss.Patsita  Boonyaritchotinan
78 นางลสิดา รักษ์มณี
79 นางสาวนิตยา คำโสภา
80 นางสาวจรวยพร ไชยนอก
81 นางสาวประนอม พันธ์จันทร์
82 นางจงลักษณ์ ธัญญเจริญ
83 นายธีระชัย ยินดีภพ
84 นายอัครยุทธ์ จันทะบุรมย์
85 นางสาวสุภัทรา ปานแก้ว
86 นางสาวพิมพ์พรรณ พลธี
87 นางสาวรพีรำไพ  เพชรใส
88 นางสาวจันทร์เพ็ญ เพียงกลาง
89 นางสาวพิมพ์ชนก พิมพ์วงศ์
90 นางสาวนิภาพร ชุ่มพระ
91 นางสาวจารุภา จึงยิ่งเรืองรุ่ง
92 นางสาววัลลี ธรรมปุรา
93 นางสาวณัฐสรา แก้วนุช
94 นางสาวนิภา จันทร์ทิพ
95 นายวิศรุต  ลาเสือ
96 นายอัชชกร โสภิญสวัสดิ์รัตน์
97 นางสุภาพร เจริญวงศ์
98 นางสาวฐิตาภา รัตนินทร์
99 นายณัฐพล แซ่ลี้
100 นายพัชรพล แซ่ลี้

101 นางสาวนพรัตน์ พวงพุก
102 นางสาวกฤตติกา ใจวงค์
103 นายกัมพล จารุวรรณบำรุง
104 Miss.Janjira Kaewta
105 นางสาวพรพิลัย ทิพย์กมลแสง
106 นางสาวเบญจพร รัตนโสภณ
107 นางสาวพจณี ฤทธิิจันทร์
108 นางสาวกัญญา บำรุงศรี
109 นางสาวชนัญภัค หมั่นหาผล
110 นายพิชญะ ชัยชนะ
111 นางสาวดนุลดา กิ่งประทุม
112 นางสาววริฏฐา เล็กวิลัย
113 นางสาวกฤษณา หมื่นกล้า
114 นางสาวชุรินธร วุฒิจันทร
115 นางสาวชัชดา จันทร์แก้ว
116 นางวาสนา สุขสว่าง
117 นางสาวสิรินพร ปักปิ่นเพชร
118 นางสาวสุมาลี กมลเวศ
119 นางสาวศรินทร ทองอินทร์
120 นายจักรพรรดิ ศรีสกุล
121 นางสาวนันทิดา ทองใต้
122 นางสาววารุณี แก้วหนอง
123 นางสาวอุมาพร พรหมเมือง
124 นางสาวณัฐชาพิมพ์ จิตร์ภักดี
125 นางสาววันเพ็ญ ผิวเพชร
126 นายวันชัย สุเสถียร
127 นางสาวนพมาศ วิกสูงเนิน
128 นางสาวฐานิดา คงสมบูรณื
129 นางสาววิลันดา เรืองรุ่ง
130 นางสาวนุชยา ป้อมมงกุฏ
131 นางสาวภัทรีญา สารินทร์
132 นางสาวดรุณรัตน์ สมบัติอำนวยโชค
133 นางวาสนา วงศ์ถาวร
134 นางสาวพจนี สุขสุทิน
135 นางสาวสุดถนอม แสงนา
136 นางสาวสุพัตรา หัตถคุณ
137 นางนวลทิพย์ รุ่งอุทัย
138 นางสาวเกวรินทร์ สุขเกตุ
139 นางสาวชนม์ฌานันท์ อมรวิชิตเวช
140 นายรังสรรค์ เอี่ยมสะอาด
141 นางสาวกฤตพร ลิขิตทรัพย์
142 นางสาวสุภาพ คำต๊ะ
143 นายสราวุธ สิงห์เห
144 นางสาวสุทิษา แย้มทวน
145 นายทศพล วรรณเพ็ญสกุล
146 นางสาววรินนา  ธาราพรหม
147 นางสาวพรพรรณ เทพรักษ์
148 นางสาวปาณิสรา ตันศิริ
149 นางสาวรัศมีโอม  ฮันนี่มนตรา
150 นางดวงใจ ประดับญาติ
151 นางสาวปิ่นมุก ศรีสุระ
152 นางนลินี จันทะกลม
153 นายสมยศ พิมพ์หนู
154 นางชุลีพร แช่มช้อย
155 นางสาวชนกนันท์ สาวะเนตร
156 นางลัคคนา หอมจันทร์
157 นางสาวธัญญลักษณ์ สุคนธชาตินันท์
158 นางจีรภา คล้ายรัศมี
159 นางสาวรัชนก คงเรือง
160 นางสาวศิรินพร คำมะลิ
161 นางสาวพรพรรณ ถาวรไกรวงศ์
162 นายอดิศร สุวรรณดี
163 นางสาวนภาพร เจริญสุข
164 นางสาวทัศนา วงษาหาราช
165 นางวัลลภา โหละสุต
166 นางสาวมรฤดี ขาวสนิท
167 นางสาวพิชากรณ์ รื่นเริ่ง
168 นางสาวกมลวรรณ ดินทอง
169 นางอรอนงค์ ญาณเวช
170 นางสาวนภาพร นามสมบูรณ์
171 นางสาวนวรัตน์ เพ็ชรรักษ์
172 นางสาวกรรณิการ์ ภู่อยู่
173 นางสาววิมลรัตน์ สิทธิ์ประเสริฐ
174 นางสาวกันต์ณัฐมน เอกวุฒิภัณฑ์
175 นางสาวผกามาศ ทรงธรักษ์
176 นางสาวธัญญรัตน์ ปั้นพิพัฒน์
177 นางสาวยุวดี พลทรัพย์
178 นางสาวเพ็ญภัสสร์  ทองบุญเมือง
179 นางสาวนพวรรณ ประจุ
180 นางสาวพัชรี  สว่างอารมย์
181 นางสาวกนกพร ทิมพงษ์
182 นางสาวจิรวรรณ ทิรัยรัมย์
183 Miss.Khanitta Kitta
184 นางสาวฐิติพร รุ่งโรจน์วัฒนา
185 นายอดิศักดิ์ จูเกษม
186 นายศุภวัฒน์ โพธิ์สวัสดิ์
187 นางสาวศรันวรัตน์ มีประสงค์
188 นางสาวพีชญาภา ช่อทับทิม
189 นายธรรมสิทธิชัย บัวบาน
190 นางสุรีรัตน์ แพไม้
191 นางสาวจุฑารัตน์ เฮงสุวรรณ
192 นางสาวสิรินทร์ยา สามสูงเนิน
193 นางนางกุลย์ปวีณ์ พรรณรัตน์
194 นางสาวกมลวรรณ อาภาอภินันท์
195 นางสาวสุกัญญา สาแก้ว
196 นางสาวกนกลักษณ์ จันทร์เขียว
197 นางสาวปทิตตา ธิอิน
198 นางสาวฐิติรัตน์ แก้วสว่าง
199 นางรัญชิดา คงเงิน
200 นางอุไรวรรณ กลิ่นขจร

201 นางอรสา เฉลียว
202 นายกันตภณ เที่ยนงาม
203 นางสาวอโณทัย นันทิยะประดิษฐ์
204 นางสาวกิรวยา พานิชวัช
205 นางสาวกุลิสลา วงเวียน
206 นายภัคศิษฐ์ ชาวดร
207 นางสาวบุญญกาญจน์ อากรรัตน์
208 นางสาวจิตติมา หมวกงาม
209 นางสาวรุ่งทิพย์ เจริญสุข
210 นางสาวเสาวรส ปั้นเอม
211 นางสาววีระวรรณ กล่อมเกลี้ยง
212 นางสาวมณิสาร์ ชัยเดช
213 นางสาวฐนรรศกร เทพพงษ์
214 นางสาวคณธรส ปิมแปง
215 นางสาววรารัตน์ ทิพเจริญ
216 นางสาวการะเกศ กิจบุญ
217 นางสาวสารภี จักรเทพวงศ์
218 นายอรรถชัย ทองเจิม
219 นายชำนาญ เพชรน่วม
220 นายเอกธนัช  ไพรวัน
221 นางวาสนา ลาเตะ