เปลี่ยนการแสดงผล

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกวดราคาจ้าง

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และขอบเขตงาน

        "ประกวดราคาจ้างการดำเนินกิจกรรมในงานแสดงสินค้าอาหาร 2563 (THAIFEX-Anuga ASIA 2020) ภายใต้โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ข้าวหอมมะลิไทยและข้าวคุณลักษณะพิเศษต่างๆ ในงาน THAIFEX-Anuga ASIA 2020"

          ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
          เปิดแสดงความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 27 - 30 เมษายน 2563 (วันที่ 30 เมษายน 2563 เปิดรับแสดงความคิดเห็นเวลา 16.30 น.)

(Download) เอกสารร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์