เปลี่ยนการแสดงผล

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกวดราคาจ้าง

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และขอบเขตงาน

        "ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย และระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ 2563"

          ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
          เปิดแสดงความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 3-8 ตุลาคม 2562 (วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เปิดรับแสดงความคิดเห็นเวลา 16.30 น.)

>Download< เอกสารร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์