เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศและเอกสารประกวดราคา

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และขอบเขตงาน

        "ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการมหกรรมการค้าชายแดนภาคใต้ ปี 2562 "

          ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
          เปิดแสดงความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 22-25 มกราคม 2562 (วันที่ 25 มกราคม 2562 เปิดรับแสดงความคิดเห็นเวลา 16.30 น.)


>Download< เอกสารร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แบบแสดงความคิดเห็น