เปลี่ยนการแสดงผล

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกวดราคาจ้าง

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และขอบเขตงาน

        "ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับระบบการบริหารการค้าสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (e-Trade Mangement of Dual-use ltem e-TMD) ครั้งที่ 2"

          ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
          เปิดแสดงความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2562 (วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เปิดรับแสดงความคิดเห็นเวลา 16.30 น.)

>Download< เอกสารร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์