เปลี่ยนการแสดงผล

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกวดราคาจ้าง

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และขอบเขตงาน

        "ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมเอนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการวิเคราะห์มาตรฐานสินค้า 5 ชั้น"

          ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
          เปิดแสดงความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 18-23 มกราคม 2562 (วันที่ 23 มกราคม 2562 เปิดรับแสดงความคิดเห็นเวลา 16.30 น.)

>Download< เอกสารร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


แบบฟอร์แสดงความคิดเห็น