เปลี่ยนการแสดงผล

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกวดราคาจ้าง

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และขอบเขตงาน

        "ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย ในงาน BIOFACH Southeast Asia 2019 และ NATURAL EXPO Southeast Asia 2019"

          ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
          เปิดแสดงความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 7-13 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เปิดรับแสดงความคิดเห็นเวลา 16.30 น.)

>Download< เอกสารร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์