เปลี่ยนการแสดงผล

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น(ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ (ห้ามนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์)

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์

    เรื่อง "กำหนดให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ...."


Download เอกสารประกอบการแสดงความคิดเห็น      
- คำชี้แจงสำหรับการให้ความเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ....


เปิดรับแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน ถึง 12 ธันวาคม 2562 (วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เปิดรับแสดงความเห็นถึงเวลา 16.30 น.)
หากมีข้อสอบถามเกี่ยวกับร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ และบัญชีท้ายร่างประกาศฯ ฉบับนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5124 หรือ 0 2528 7500-29 ต่อ 4503 หรือโทรสายด่วน 1385

แบบแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์

 • ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้แสดงความคิดเห็น
 • เลขที่ ถนน ตำบล

  Street Address 2

  อำเภอ

  จังหวัด

  รหัสไปรษณีย์

  ประเทศ
 • ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์

 • ความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ....
 • ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม