เปลี่ยนการแสดงผล

"อนาคตการค้าไทย..ก้าวไกลด้วยการใช้สิทธิประโยชน์"

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา

     "อนาคตการค้าไทย..ก้าวไกลด้วยการใช้สิทธิประโยชน์"

ในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Download กำหนดการสัมมนา

     - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสิทธิประโยชน์ทางการค้า (คุณณัชพัฒน์) โทร. 0 2547 4855 หรือ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา โทร. 0 7431 1422 และ สายด่วน 1385
     - ผู้เข้ารับการสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (ทั้งนี้หากจำนวนผู้สมัครมากกว่าที่กำหนดขอสงวงสิทธิสำหรับผู้ที่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด)

หมายเหตุ : ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนาด้านล่างแบบลงทะเบียน (สามารถตรวจสอบรายชื่อภายใน 1-2 วันทำการ)ลำดับที่ 1-25

1 นางวรรณา เทียมเทศ
2 นางสาวธิมาภรณ์ ศรีรัตนกุล
3 ดร.อภิวรรณ์ ดำแสงสวัสดิ์
4 นายเอกศักดิ์ ปรีชา
5 นายชุมชน พิศาลโกศล
6 นายอรุณรัตน์  สงสังข์
7 นางสาวรัษฎาภรณ์ กกแก้ว
8 นายวรพล  เกียรติพงษ์เลิศ
9 นางพิราวรรณ์ อุดมจีรพัฒน์
10 นางสาวธนาพร ขจรเกียรติวงศ์
11 นายจิระวัฒน์ ภักดี
12 นางณฐพร ภักดี
13 นางชาลิตา แสงจันทร์
14 นายภวิษย์ แสงจันทร์
15 นางอุไร ชูวิลัย
16 นายนายวิมาน เหมมันต์
17 นายธิษณะ ชาญจตุณัฐ
18 นางสาวรอไอนี หะมะ
19 นางสาวชญาณ์นันท์ รวิสกุลวงษ์
20 นางสาวกีรติกาญจน์ โศภาพัทรวิชญ์
21 นางสาวธัญรดี คงบัว
22 นางวนัชญา เดอรามันห์
23 นายณฐพล เทียนโพธิวัฒน์
24 นางสาวรัชนี สูยุ
25 นายรุสลัน ดาฮาตา

ลำดับที่ 26-50

26 นางสาวนวลศรี รักษ์สาคร
27 นางสาวรพิพรรณี วรรณเพชร
28 นายนพนนท์  โชโต
29 นางพิมพรรณ  ตันสกุล
30 นายเริงชัย ตันสกุล
31 นางสาวนันทนี สาสุธรรม
32 นางชมพร สาสุธรรม
33 นายอาบีเด็ง ยูโซะ
34 นายโชคชัย เกษสุริยงค์
35 นายสมชาย สัทธาพุทธรัตน์
36 นายปิยะพันธ์ พินัยกุล
37 นายมณฑล หุ่นแก้ว
38 นายนนทวุฒิ  ณ สุวรรณ
39 นายยศพล ศุภวิจิตรกุล
40 นางสาวฤทัย พัยโรจน์
41 นางสาวศิรวรรณ หุนแดง
42 นางสาวกัญญาภัค นิลสุวรรณ
43 นางสาวกนกวรรณ มณีนวล
44 นางสาวสุธิรา สุวรรณโณ
45 นางสุพรรณี นพรัตน์
46 นายพงศธร ปารเมศ บุญสนอง
47 นางเอกมาศ พันธุ์วิชาติกุล
48 นางสาวกนกพร จรูญรัตน์
49 นางสาวณัฐพัชร์ ธีรพันธ์ภูกิจ
50 นางสาวจันทร์เพ็ญ พลายด้วง

ลำดับที่ 51-75

51 นายณรงค์ฤทธิ์ สภาพันธ์
52 นางสาวศิริรัตน์ อมแก้ว
53 นายจรัญ ทองแก้ว
54 นางอัญญาวีร์ ธิติโชคธราวัชร์
55 นายธีรพงษ์ นวลเล่ห์
56 นางหะยีมะเด็ง อารียา
57 นายสุพรชัย ชัยฤกษ์
58 นายพุทธิพงศ์  จองพสิษฐ์
59 นางสาวรุ่งฤดี ดิษฐวิชัย
60 นางประภาวดี เชี่ยวชาญยนต์
61 นางสาวนิแย เจะอาแว
62 นายประทัศน์ จิระภาค
63 นางกาญจนี  พัฒนสันติพงศ์
64 นางสาวรติกร สุขเกษม
65 นางเฉลิมศรี เชียรวิทยาคุณ
66 นางสาวพัตสลา ใจดำรงค์
67 นางอาจิน  ขวัญเอียด
68 นางสาวขวัญกันต์รวี เอียดแก้ว
69 นางสิริอัญญา พรสุวรรณกุล
70 นางสาวมณี ศิรนรากุล
71 นายโอวาท เงินศรีตระกูล
72 นายมายิ กูโน
73 นายสมศักดิ์ หนิหลง
74 นางสาวธัญญรัตน์  พัฒนมงคลชัย
75 นางสาวอรุณวรรณ เพชรสังข์

ลำดับที่ 76-100

76 นางสภาวรรณ พรหมทอง
77 นางสุวรรณา เงินศรีตระกูล
78 นางสาวภัสร์ศริน มะลิวรรณกุล
79 นางสาวณัฐฌา ชาติวัฒนา
80 นางสาวจุฬารัตน์  ขวัญช่วย

81 นายธนากร พฤกษ์รัตนนภา
82 นายชยธรรศ ชูทอง
83 นายสุทธิพงษ์ ชาญธัญกรรม
84 นายณัชมี จาหลง
85 นายเอกชัย  รักเงิน
86 นางสาวกุสาวดี   เอียดสุวรรณ
87 Mrs.Soontaree   Pongsawad
88 นางสาวเปรมจิต เค้าไพบูลย์
89 นายชุมชน  พิศาลโกศล
90 นางสาวศรีรัตน์ ฉายมณี
91 นางสาวลินดา หลีหมาน