แบบสอบถามความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ
สำนักบริการการค้าต่างประเทศ

ข้อชี้แจง   กรุณาทำเครื่องหมายpในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

  • ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

  • ตอนที่ 2. ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อศูนย์บริการของกรม (กรุณาเลือกหัวข้อที่ตรงกับความเห็นมากที่สุด)

  • 1. ด้านกระบวนการ

  • 2. ด้านบุคลากร

  • 3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

  • 4. ด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ

  • 5. ด้านธรรมาภิบาล

  • ตอนที่ 3. ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

หมายเหตุ : ขอบคุณในการให้ความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-547-4771, โทรสาร 02-547-4791-2


CallCenter
Facebook Twitter youtube
CallCenter