เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด รับสมัครงาน

 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าตามโครงการกำกับดูแลมาตรฐานส่งออกสินค้าเกษตร (ฉบับที่ 55) พ.ศ. 2562| 1248 

1. ตําแหน่งที่รับสมัครและรายละเอียดการจ้างงาน
ตําแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้า รายละเอียดการจ้างงานตามขอบเขตการดําเนินงาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร
2.1 ต้องมีสัญชาติไทย มีอายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
2.2 ต้องมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
2.3 ต้องสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Word และ Excel ได้
2.4 ต้องสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
2.5 ต้องไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟันเฟื่อน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
2.6 ต้องไม่เป็นผู้ที่มีประวัติเสื่อมเสีย ไม่เป็นบุลคลล้มละลาย และไม่เคยต้องรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะการกระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.7 ต้องไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง

3. การรับสมัคร
- วันเวลาและสถานที่ยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11-16 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
- ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กรมการค้าต่างประเทศ เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี กองมาตรฐานสินค้านําเข้าส่งออก อาคารสํานักงานมาตรฐานสินค้า ชั้น 3 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

เอกสารแนบ