เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด รับสมัครงาน

 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ| 1689 

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

        วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 สถานที่ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 กรมการค้าต่างประเทศ
           - รอบเช้า เวลา 09.00-12.00 น. ลำดับที่ 01-12 เลขประจำตัวสอบ 0001-0050
           - รอบบ่าย เวลา 13.00-16.30 น. ลำดับที่ 13-26 เลขประจำตัวสอบ 0054-0188


        วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 สถานที่ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 กรมการค้าต่างประเทศ
           - รอบเช้า เวลา 09.00-12.00 น. ลำดับที่ 27-39 เลขประจำตัวสอบ 0197-0389
           - รอบบ่าย เวลา 13.00-16.30 น. ลำดับที่ 13-26 เลขประจำตัวสอบ 0395-0664
หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันรอบเช้าลงทะเบียนแสดงตน ก่อนเวลา 09.00 น. และรอบบ่ายลงทะเบียนแสดงตน ก่อนเวลา 13.00 น.

เอกสารแนบ