เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด รับสมัครงาน

 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกคนพิการ (ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน| 614 

          ด้วยกรมการค้าต่างประเทศ จะดําเนินการคัดเลือกคนพิการ (ทางการเคลื่อนไหวหรือ ทางร่างกาย) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือ สํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒๑ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่องการสรรหาและเลือกสรรคนพิการ เข้าทํางานในส่วนราชการ 

          ๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
               ๑.๑ ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
               ๑.๒ อัตราเงินเดือนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (๑๑,๕๐๐ - ๑๒,๖๕๐ บาท) 

          ๒. จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก ๒ อัตรา 

          ๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหน่ง
               ๓.๑ ลงทะเบียนรับหนังสือจากส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ส่งมาในรูปเอกสาร ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกรมการค้าต่างประเทศ
               ๓.๒ ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ด้วยตนเองและทางโทรศัพท์ 

         ๔. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ คัดเลือก
              ๔.๑ ผู้สมัครต้องมีสมุดหรือบัตรประจําตัวคนพิการ ประเภทความพิการทางการ เคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
              ๔.๒ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะ

       ๕. รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 8 สำนักเลขานุการกรม กรมการค้าต่างประเทศ 

       ๖. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแข่งขัน จำนวน 200 บาท

เอกสารแนบ