เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

 คต. เข้ม! พร้อมลงดาบผู้ฝ่าฝืนกฎการค้าระหว่างประเทศ| 195 

กรมการค้าต่างประเทศออกประกาศกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติต่อผู้ส่งออกที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการค้าระหว่างประเทศ กรณีการแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้า หวังสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศผู้นำเข้า และเพิ่มโอกาสในการส่งออกสินค้าไทย

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศได้ออกประกาศกรมฯ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติต่อผู้ส่งออกที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2562 เพื่อป้องกันการแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้าไทย และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อการส่งออกของไทยว่าเป็นสินค้าที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า ตลอดจนส่งเสริมผู้ส่งออกที่ดำเนินการค้าอย่างถูกต้อง เพื่อไม่ให้มีอุปสรรคในการส่งออกสินค้าไปยังประเทศปลายทาง

ทั้งนี้ การออกประกาศดังกล่าว เนื่องจากที่ผ่านมา กรมฯ ได้ขอให้ผู้ส่งออกชี้แจงข้อเท็จจริงของการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Certification of Origin) เพราะศุลกากรประเทศปลายทางขอร้องให้ตรวจสอบย้อนหลัง ซึ่งจากการสุ่มตรวจข้อมูลคุณสมบัติของสินค้าด้านถิ่นกำเนิดที่ผู้ส่งออกได้รับรองไว้ในระบบบริการตรวจรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (ROVERs) ของกรมฯ ปรากฏว่ามีผู้ส่งออกไม่ให้ความร่วมมือและเพิกเฉยในการพิสูจน์ความถูกต้องของถิ่นกำเนิดสินค้าและข้อมูลฯ ที่รับรองไว้กับกรมฯ เป็นจำนวนมาก

ขณะเดียวกัน ยังพบว่ามีการนำสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยแล้วส่งออกไปอีกประเทศ โดยมีการใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่ไม่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี (Non-preferential Certificate of Origin) ของไทย ไปแสดงต่อศุลกากรประเทศผู้นำเข้าว่าสินค้าได้ถิ่นกำเนิดไทย เพื่อหลบเลี่ยงมาตรการทางการค้า เช่น มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน เป็นต้น ทำให้ประเทศไทยเกิดความเสียหายและได้รับผลกระทบด้านการส่งออก

“จากปัญหาข้างต้น กรมฯ จึงได้กำหนดมาตรการกับผู้ส่งออกให้เข้มข้นยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ส่งออกกระทำการหรืองดเว้นกระทำการ หรือมีพฤติการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับถิ่นกำเนิดสินค้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งครอบคลุมถึงบทลงโทษ กรณีการตรวจสอบย้อนหลังถิ่นกำเนิดสินค้าที่ระบุในหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบ e-Form ที่ประกาศฉบับก่อนไม่ได้รองรับการดำเนินมาตรการไว้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นสินค้าไทยให้กับศุลกากรและผู้บริโภคในต่างประเทศ และจะช่วยส่งเสริมการเพิ่มส่วนแบ่งทางตลาดในต่างประเทศมากยิ่งขึ้นอีกด้วย”นายอดุลย์กล่าว

ผู้ประกอบการที่สนใจข้อมูล สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิด โทร 02-547-5086 หรือทาง Facebook: www.facebook.com/กองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิด

เอกสารแนบ