เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

 คต. ปรับปรุงกฎระเบียบการตรวจสอบคุณสมบัติถิ่นกำเนิดสินค้าเพิ่มความสะดวกการส่งออก| 223 

กรมการค้าต่างประเทศ ปรับปรุงกฎระเบียบการตรวจสอบคุณสมบัติถิ่นกำเนิดสินค้า ลดขั้นตอน และความซับซ้อนลง เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการส่งออกให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศ ได้ออกประกาศกรมฯ เรื่อง การตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิดที่จะขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยประกาศดังกล่าวได้รวมแบบคำขอการตรวจสอบคุณสมบัติของสินค้าด้านถิ่นกำเนิดที่ออกตามประกาศฉบับก่อนๆ ให้อยู่ในประกาศฉบับปัจจุบันเพียงฉบับเดียวเพื่อให้สอดคล้องกับการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (C/O) ในปัจจุบัน

“การใช้ประกาศกรมฯ ฉบับใหม่ จะลดความซับซ้อนในขั้นตอนการยื่นขอตรวจสอบคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิดและช่วยให้ผู้ส่งออกทราบถึงรูปแบบคำขอที่จะใช้ยื่นในกรณีส่งข้อมูลให้ตรวจสอบคุณสมบัติด้านถิ่นกำเนิดสินค้า เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นทำให้การส่งออกคล่องตัวมากขึ้น รวมทั้งได้ยกเลิกการตรวจสอบคุณสมบัติถิ่นกำเนิดสินค้าสิ่งทอเพื่อขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิด Form A ไปสหภาพยุโรป ซึ่งปัจจุบันไม่มีผลบังคับใช้แล้ว”

สำหรับการตรวจสอบคุณสมบัติของสินค้าด้านถิ่นกำเนิด (สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป) ตามพิกัดอัตราศุลกากร ตอนที่ 01 ถึงตอนที่ 24 ผู้ส่งออกสามารถยื่นคำขอรับการตรวจสอบคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิด พร้อมกับการยื่นคำขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าได้เลย ส่วนการตรวจคุณสมบัติของสินค้าด้านถิ่นกำเนิด (สินค้าอุตสาหกรรม) ตามพิกัดอัตราศุลกากร ตอนที่ 25 ถึงตอนที่ 97 ให้ผู้ส่งออกยื่นคำขอรับการตรวจสอบคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิดก่อนการยื่นคำขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า โดยผู้ส่งออกจะได้รับผลการตรวจสอบคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิด ซึ่งมีอายุ 2 ปี แต่หากข้อมูลการผลิตและราคาสินค้าที่จะส่งออกมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ส่งออกจะต้องยื่นคำขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อตรวจสอบใหม่

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิด โทร 02-547-5086 หรือทาง Facebook: www.facebook.com/กองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิด

เอกสารแนบ