เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

 คต. เตรียมยกร่างระเบียบกระทรวงพาณิชย์เพื่อกำกับดูแลการส่งออกช้าง| 108 

คต. เตรียมยกร่างระเบียบกระทรวงพาณิชย์เพื่อกำกับดูแลการส่งออกช้าง

กรมการค้าต่างประเทศเดินหน้ายกร่างระเบียบกระทรวงพาณิชย์เพื่อกำกับดูแลการส่งออกช้าง ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ที่กำหนดให้ช้างเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตส่งออก พร้อมเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นได้จนถึงวันที่ 22 มี.ค. นี้

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศอยู่ระหว่างยกร่างระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการอนุญาตให้ส่งช้างออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. .... เพื่อกำกับดูแลการส่งออกช้างตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ช้างเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 โดยกรมฯ ได้เปิดให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างระเบียบกระทรวงพาณิชย์ฉบับดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2562

โดยช้าง หมายถึง ช้างชนิดพันธุ์ Elephas maximus รวมถึง น้ำเชื้อ เอ็มบริโอ ขน เนื้อ หนัง ฟัน งา ขนาย เล็บ กระดูก เลือด สารพันธุกรรม หรือส่วนต่างๆ ที่ได้จากช้างทั้งที่มีชีวิตหรือตายแล้ว ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากส่วนต่างๆ ที่ได้มาจากช้างดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา ประเทศไทยไม่อนุญาตให้ส่งออกช้างจนกว่าการขึ้นทะเบียนช้างบ้านทั่วประเทศจะแล้วเสร็จ เพื่อป้องกันการนำช้างป่ามาสวมสิทธิเป็นช้างบ้านแล้วส่งออกไปต่างประเทศ แต่ก็มีประเด็นการส่งออกช้าง เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ การศึกษาวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย และเป็นโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันพิจารณายกร่างระเบียบกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าวอย่างรอบคอบและรัดกุม เพื่อให้มั่นใจว่าช้างไทยต้องได้รับการปฏิบัติดูแลเอาใจใส่อย่างดี เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora : CITES) และมาตรฐานสมาคมสวนสัตว์และสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำโลก (World Association for Zoos and Aquariums : WAZA)

“กรมการค้าต่างประเทศตระหนักเป็นอย่างดีว่า ช้างเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญและเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยมาช้านาน การออกกฎหมายเกี่ยวกับการส่งช้างที่มีชีวิตไปต่างประเทศต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าต่างประเทศและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถดูแลช้างเพื่อการศึกษาวิจัย และช้างทูตสัมพันธไมตรีของไทยได้เป็นอย่างดี”นายอดุลย์กล่าว

อย่างไรก็ตาม ร่างระเบียบกระทรวงพาณิชย์ฉบับนี้จะบังคับใช้เป็นการชั่วคราวจนกว่าร่าง พ.ร.บ.ช้าง พ.ศ. .... รวมทั้งกฎหมายลำดับรอง ซึ่งมีบทบัญญัติทั้งการนำเข้า ส่งออก และนำผ่านไว้ครบถ้วนจะแล้วเสร็จและมีผลบังคับใช้ โดยผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385 และกองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป โทร 02-547-5119 และร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างระเบียบดังกล่าวได้ทาง www.dft.go.th

***************************

เอกสารแนบ