เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

ผู้ประกอบการ APi เซ็น MOU กองทัพเรือสร้างนวัตกรรมอาหาร | 107 

ผู้ประกอบการ APi เซ็น MOU กองทัพเรือสร้างนวัตกรรมอาหาร

สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (APi) ผลักดันผู้ประกอบการ ลงนาม MOU กับกองทัพเรือร่วมมือในการสร้างนวัตกรรมด้านอาหารสำหรับใช้สนับสนุนปฏิบัติการทางทหาร และช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์วิกฤต เผยยังจะสร้างแบรนด์ PM (Power Booster) รองรับด้วย

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ โดยสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (APi) ได้ช่วยผลักดันให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในการส่งเสริมของสถาบัน APi ขยายเครือข่ายทางธุรกิจ โดยล่าสุดสามารถผลักดันบริษัท บุญ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ลงนามบันทึกความเข้าใจและความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านอาหารและโภชนาการ กับกองทัพเรือ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ราชนาวีสโมสร โดยตั้งเป้าที่จะใช้ระยะเวลา 5 ปี ในการทำวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านอาหาร และมีแผนสร้างแบรนด์เพื่อรองรับสินค้าภายใต้ชื่อ PM (Power Booster) ด้วย

“ความร่วมมือดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาด้านอาหารของประเทศ โดยใช้ศักยภาพของผู้ประกอบการที่จะใช้การวิจัยในการสร้างนวัตกรรมด้านอาหารสำหรับสนับสนุนปฏิบัติการทางทหาร และช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤต เช่น ในภาวะประสบภัยพิบัติต่างๆ”

ทั้งนี้ ภายใต้ MOU จะมีโครงการวิจัยต่างๆ เกิดขึ้น เช่น (1) โครงการวิจัยและพัฒนาอาหารชนิดพิเศษแบบพกพาเพื่อการยังชีพสำหรับกำลังพลในการปฏิบัติภารกิจ รวมทั้งช่วยเหลือประชาชนและผู้ประสบภัยต่างๆ (2) โครงการวิจัยและพัฒนาอาหารชนิดพิเศษแบบเพิ่มพลังงานเร่งด่วน สำหรับกำลังพลในการปฏิบัติภารกิจพิเศษรวมทั้งบุคคลทั่วไปที่อยู่ในภาวะจำเป็นต้องดีรับพลังงานเร่งด่วน (3) โครงการวิจัยและพัฒนาอาหารชนิดพิเศษสำหรับกำลังพลประจำเรือดำน้ำ ทั้งแบบสำเร็จรูปและแบบปรุงสุกใหม่ (4) โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และแผนพัฒนาโภชนาการ เพื่อสร้างเสริมพัฒนาการทางร่างกายที่สมบูรณ์ของนักเรียนทหารในสังกัดกองทัพเรือ รวมทั้งบุตรหลานของกำลังพลกองทัพเรือ (5) โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการโภชนาการ สำหรับกำลังพลกลุ่มที่ต้องการอาหารและแผนโภชนาการพิเศษหรือกำลังพลที่ประสบปัญหาภาวะสุขภาพ กำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงด้านสุขภาพ กำลังพลหน่วยรบพิเศษ และกำลังพลกลุ่มที่ต้องใช้พลังงานมากกว่าปกติ และ (6) โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อประโยชน์ด้านอื่นๆ ของกองทัพเรือ อาทิ อาหารที่เป็นอัตลักษณ์ของกองทัพเรือสำหรับการรับรองระดับประเทศ และอาหารเพื่อการสวัสดิการของกำลังพลและครอบครัว เป็นต้น

ที่ผ่านมา สถาบัน APi ได้ทำหน้าที่ส่งเสริมให้มีการต่อยอดผลผลิตทางการเกษตรของไทยโดยใช้นวัตกรรม เพื่อพัฒนาให้เป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มและผลักดันออกสู่ตลาดได้ในวงกว้าง และบริษัท บุญ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรนวัตกรรมกลุ่มอาหารร่วมกับสถาบัน APi ขณะเดียวกัน สถาบัน APi ยังมีเป้าหมายในการผลักดันให้มีการพัฒนานวัตกรรมด้านอาหาร ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (S–Curve) ที่จะมาเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ

***************************

เอกสารแนบ